19. 1. 2020  14:53 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N500O0_4I - Ochrana a obnova dedičstva (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N500O0_4I
Názov predmetu: Ochrana a obnova dedičstva
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Účasť na prednáškach a vypracovanie semestrálnych zadaní, ktoré sa v priebehu semestra budú priebežne prezentovať a vyhodnocovať, nakoľko sú súčasťou poznávacieho procesu a úzko sa viažu na prednášky. Študent, ktorý spracoval všetky zadania a splnil ich kritériá, aktívne preukázal nadobudnuté praktické schopnosti počas seminárov môže pristúpiť ku skúške. Pri hodnotení predstavujú výsledky zadania a aktivita na seminároch 80 percent celkového výsledku, výsledok skúšky zvyšných 20 percent.
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet ponúka prehľad podstatných etáp rozvoja ochrany kultúrneho dedičstva po dnešné medzinárodne platné princípy a filozofiu v kontexte kultúrnej rozmanitosti. Od terminológie a pojmov sa jednotlivé prednášky a praktické zadania sústreďujú na chápanie kultúrneho dedičstva, medzinárodné dokumenty týkajúce sa jeho ochrany a obnovy, podstatu obnovy, ochranu a obnovu kultúrneho dedičstva na Slovensku.
Cieľom je, aby študenti
• boli oboznámení so súčasným stavom problematiky ochrany a obnovy dedičstva ako výsledku kultúrneho vývoja spoločností.
• osvojili si základné pojmy, existujúce filozofické a právne kontexty. Samostatnou prácou s relevantnmi medzinárodnými odporúčaniami a chartami získajú schopnosť aplikovať princípy na konkrétne situácie vyhodnotenia a návrhu zásahu do fyzického stavu dedičstva.
• naučili sa interdisciplinárne chápať svoj príspevok k zachovaniu autenticity diela, jeho hodnôt.
 
Stručná osnova predmetu:
- vývoj ochrany a obnovy kultúrneho dedičstva, teórie – genéza a súčasné názory
- základné dokumenty a organizácie medzinárodnej odbornej komunity
- princíp svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO
- hodnoty, autenticita a integrita
- filozofia a metódy obnovy
- prezentácia a sprístupňovanie, vhodné využitie
- princípy manažmentu zbierok a lokalít
- význam monitorovania stavu a manažment rizík
- remeslá, tradičné materiály a technológie, úroveň zásahu
- prieskumy a dokumentovanie
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
JOKILEHTO, J. -- FEILDEN, B M. Príručka manažmentu lokalít svetového kultúrneho dedičstva. Rím, Bratislava: ICCROM, AINova, 2010. 162 s. ISBN 978-80-968598-3-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 7

ABCDEFX
57,1 %28,6 %14,3 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 20. 05. 2019.

Typ výstupu: