25. 10. 2020  16:08 Aurel
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N412O0_4I - Ochrana kovových materiálov (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
N412O0_4I
Názov predmetu:
Ochrana kovových materiálov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
2
 
Odporúčaný semester/trimester: chemické technológie - inžiniersky (výberový), 1. semester
chemické technológie - inžiniersky (výberový), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
test, hodnotenie podľa platného Študijného poriadku STU
 
Výsledky vzdelávania:
Získanie základných vedomostí o koróznych procesoch a protikoróznych ochranách, vplyv štruktúry materiálov na ich koróznu odolnosť, korózne skúšobníctvo a korózny monitoring. Základy technológie vylučovania kovových povlakov a aplikácie náterových hmôt. Vybrané technológie povrchových úprav.
 
Stručná osnova predmetu:
Proces korózie kovov z hľadiska termodynamiky
Typy a mechanizmy korózie kovov
Korózne účinky prostredia
Mechanická degradácia kovových materiálov
Protikorózna ochrana kovov
Monitoring koróznych procesov
Korózne skúšobníctvo
Technológie vylučovania kovových povlakov
Aplikácie náterových hmôt
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
CHOVANCOVÁ, M. -- FELLNER, P. -- ŠPIRK, E. -- HUDEC, I. -- ZEMANOVÁ, M. -- HÍVEŠ, J. Základy korózie a povrchovej úpravy materiálov. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2010. 303 s. ISBN 978-80-227-3378-6.
Dechema Corrosion Handbook. Corrosive Agents and Thier Interaction with Materials. Volume 2. Frankfurt am Main : Dechema Deutsche Gesellschaft für Chemisches Appar, 1988. 340 s.
Dechema Corrosion Handbook. Volume 1. Frankfurt am Main : Dechema Deutsche, 1987. 333 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 4

A
B
C
D
E
FX
100,0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Matilda Zemanová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
20. 4. 2020
Schválil: doc. Ing. Matilda Zemanová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 20. 04. 2020.

Typ výstupu: