2. 6. 2020  1:04 Xénia
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N424P0_4I - Podnikové hospodárstvo (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu:
N424P0_4I
Názov predmetu:
Podnikové hospodárstvo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
4
 
Odporúčaný semester/trimester:
riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve - inžiniersky (povinný), 1. semester
riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Samostatné riešenie prípadovej štúdie v konkrétnom podniku. Študent musí na skúške získať minimálne 55 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa poznatky so zameraním sa na opis a vysvetlenie hospodárskeho konania (správania) podniku a na základe poznaných zákonitostí vypracováva postupy pre optimálnu realizáciu podnikových cieľov.
 
Stručná osnova predmetu:
Podstata a postavenie podniku v trhovej ekonomike.
Podnik ako subjekt podnikania.
Typológia podnikov, štádia životného cyklu podniku.
Výrobné faktory podniku – druhy a úloha výrobných faktorov, dlhodobý majetok podniku, obežný majetok podniku, ľudské zdroje podniku.
Podnikové činnosti – transformačný proces podniku.
Nákup a zásobovacie hospodárstvo podniku.
Výroba v podniku.
Predaj (odbyt) v podniku.
Inovačný proces podniku.
Náklady a ceny podniku
Financie podniku – finančná štruktúra podniku, finančná politika podniku.
Princípy finančného rozhodovania podnikov.
Finančné plánovanie podniku, finančná analýza a kontrola.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ELGAR, E. The Economics of Business Enterprise: An Introduction to Economic Organisation and the Theory of the Firm. UK: Edward Publishing, 2003. ISBN 1-84064-524-5.
KUPKOVIČ, M. Náklady podniku: Komplexný pohľad na náklady. Bratislava : Sprint, 1999. 170 s. ISBN 80-88848-50-4.
KUPKOVIČ, M. Podnikové hospodárstvo: Komplexný pohľad na podnik. Bratislava : Sprint, 2003. 452 s. ISBN 80-88848-71-7.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 62

A
B
C
DE
FX
24,2 %
41,9 %
24,2 %
8,1 %
1,6 %0 %
Vyučujúci:
Ing. Mária Glatz, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Dr. Ing. Milan Majerník (zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 4. 2020
Schválil:
doc. Dr. Ing. Milan Majerník a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 20. 04. 2020.

Typ výstupu: