Feb 28, 2020   1:47 p.m. Zlatica
Academic information system

Course syllabus N418P0_4I - Pokročilé separačné a identifikačné metódy (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N418P0_4I
Názov predmetu: Pokročilé separačné a identifikačné metódy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
zápočet, samostatná písomná a ústna skúška
 
Výsledky vzdelávania:
Študent má vedomosti zo základných koncepcií a pojmov pokročilých separačných a identifikačných metód, pokročilých chromatografických metód a kombinovaných techník, ambientných techník hmotnostnej spektrometrie. Ovláda moderné metódy identifikácie látok. Má vedomosti o využiti pokročilých analytických metód vo výskume a kontrolnej analytickej praxi.
 
Stručná osnova predmetu:
Separácia zložitých organických sústav
Úprava vzorky pred analýzou
Chromatografické metódy
Separácie v stopovej a ultrastopovej analýze
Kombinované techniky analytických metód
Využitie kombinovaných techník pri určovaní štruktúry a identifikácii
Identifikácia látok
Hmotnostná spektrometria
Interpretácia MS spektier, kvantifikácia v MS
Identifikácia látok z hmotnostných spektier.
Možnosti interferencií pri identifikácií a stanovení látok
Identifikácia látok pomocou NMR
Kombinované využitie spektroskopických metód pri analýze štruktúry organických zlúčenín.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
POOLE, C F. The essence of chromatography. Amsterdam: Elsevier, 2003. 925 s. ISBN 0-444-50199-1.
OTTO, M. -- MERMET, J M. -- KELLNER, R. Analytical Chemistry, A Modern Approach to Analytical Science. Weinheim: Wiley-VCH, 2004. 1181 s. ISBN 978-3-527-30590-2.
LABUDA, J. -- TARAPČÍK, P. -- GARAJ, J. -- HROUZKOVÁ, S. -- LEHOTAY, J. -- MANOVÁ, A. -- SÁDECKÁ, J. Príručka vybraných pojmov v analytickej chémii. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012. 205 s. ISBN 978-80-227-3769-2.
LEHOTAY, J. Separačné metódy v analytickej chémii. Bratislava: STU v Bratislave, 2009. 235 s. ISBN 978-80-227-3036-5.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 86

ABCDEFX
33,7 %38,4 %19,8 %5,8 %2,3 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 20. 05. 2019.

Type of output: