21. 10. 2020  15:57 Uršuľa
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 436P1_4I - Potravinárska mikrobiológia (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
436P1_4I
Názov predmetu: Potravinárska mikrobiológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester:
potraviny, hygiena, kozmetika - inžiniersky (povinný), 1. semester
výživa a hodnotenie kvality potravín - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Samostatná práca vedúca k absolvovaniu ústnej skúšky. Hodnotenie na základe poznatkov a reakcií v diskusii medzi škúšajúcim a skúšaným.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent pozná relevantné rody a druhy mikroorganizmov určujúcich mikrobiologickú kvalitu a zdravotnú neškodnosť potravín, mikroorganizmov podieľajúcich sa na výrobe potravín, zúčastňujúcich sa fermentácií.
Vie charakterizovať hlavné faktory prostredia potravín a faktory prostredia potravinárskych prevádzok ovplyvňujúcich mikrobiologickú stabilitu/kazenie potravín.
Vie identifikovať chyby potravín mikrobiologického pôvodu, riešiť problémy mikrobiologického charakteru pri výrobe potravín, pri ich uchovávaní, skladovania manipulácii s nimi.
Rozumie významu aplikácie účinných preventívnych hygienických opatrení pri výrobe potravín, pri príprave a konzumácii jedál a potravinových doplnkov.
 
Stručná osnova predmetu:
Vlastnosti mikroorganizmov, ktoré sa vyskytujú v potravinách
Faktory potravín, ktoré určujú správanie sa mikroorganizmov
Technologické procesy zabezpečujúce kvalitu a zdravotnú neškodnosť potravín
Mikroflóra potravinárskych výrobkov, predmetov dennej potreby a hodnotenie ich mikrobiologickej kvality

1. Úlohy a ciele potravinárskej mikrobiológie a jej vzťah k všeobecnej a k odvetvovým mikrobiológiám. Definovanie predmetu štúdia – požívatiny, potraviny, predmety dennej potreby. Mikrobiológia potravín a potravinový reťazec.
2. Mikroorganizmy vyskytujúce sa v požívatinách z hľadiska ich základných vlastností vyplývajúcich zo systematiky mikroorganizmov. Gramnegatívne baktérie – systematika, vlastnosti, asociácia s potravinami – orientačne.
3. Mikroorganizmy vyskytujúce sa v požívatinách z hľadiska ich základných vlastností vyplývajúcich zo systematiky mikroorganizmov. Grampozitívne baktérie – systematika, vlastnosti, asociácia s potravinami – orientačne.
4. Mikroorganizmy vyskytujúce sa v požívatinách z hľadiska ich základných vlastností vyplývajúcich zo systematiky mikroorganizmov. Kvasinky a vláknité huby – systematika, vlastnosti, asociácia s potravinami – orientačne.
5. Mikroorganizmy využívajúce sa pri výrobe požívatín a krmív. Čisté mikrobiálne kultúry.
6. Faktory vnútorného a vonkajšieho prostredia určujúce správanie mikroorganizmov v potravinách. Vzájomné vzťahy medzi mikroorganizmami.
7. Skupiny a vlastnosti mikroorganizmov spôsobujúcich kazenie požívatín.
8. Choroboplodné a toxinogénne mikroorganizmy prenášateľné požívatinami. Bakteriálne toxíny, mykotoxíny, biogénne amíny.
9. Predlžovanie trvanlivosti požívatín z mikrobiologického hľadiska. Záhrev, chladenie, mrazenie, sušenie, solenie, sladenie, údenie, chemická konzervácia, ionizujúce žiarenie, kombinované postupy.
10. Mikrobiológia potravín živočíšneho pôvodu: mlieko, mäso, hydina, vajcia, ryby a prípravky a výrobky z týchto surovín.
11. Mikrobiológia potravín rastlinného pôvodu: fermentovaná zelenina, kvasená kapusta, kvasené uhorky, cudzokrajné fermentované produkty.
12. Mikrobiológia pekárenskej a cukrárskej výroby. Mikrobiológia prípravkov a výrobkov studenej kuchyne.
13. Mikrobiológia pitnej vody, minerálnych vôd a nealkoholických nápojov. Zmrzliny, pochutiny. Mikrobiológia kozmetických prípravkov a prostredia ich výroby.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GORNER, F. -- VALÍK, Ľ. Aplikovaná mikrobiológia požívatín. Bratislava : Malé centrum, 2004. 528 s. ISBN 80-967064-9-7.
ADAMS, M. -- MOSS, M. Food microbiology. Cambridge: The Royal Society of Chemistry Cambridge, 1995. 300 s.
HAYES, P. Food Microbiology and Hygiene. London : Elsevier Applied Science, 1992. 516 s. ISBN 1-85166-873-X.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk a slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 332

A
B
C
D
E
FX
16,3 %
26,8 %
25,3 %
19,9 %
10,2 %
1,5 %
Vyučujúci:
Ing. Martina Koňuchová, PhD. (skúšajúci)
Ing. Alžbeta Medveďová, PhD. (prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 4. 2020
Schválil:
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 20. 04. 2020.

Typ výstupu: