7. 4. 2020  22:42 Zoltán
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 416P1_4I - Povrchy a koloidné sústavy (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 416P1_4I
Názov predmetu: Povrchy a koloidné sústavy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: prírodné a syntetické polyméry - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
test na cvičení
 
Výsledky vzdelávania:
Získanie hlbších vedomostí z oblasti vlastností fázových rozhraní, reálnych povrchov materiálov a zložitých koloidných a disperzných sústav
 
Stručná osnova predmetu:
1. Charakterizácia fázových rozhraní a disperzných sústav, distribučné funkcie
2. Reálne povrchy, mikroskopie povrchu, štruktúra
3. Charakterizácia tuhého povrchu, spektroskopie povrchu
4. Fyzikálne interakcie, medzimolekulové a medzi koloidnými častiacami
5. Povrchová energia, kapilárne javy
6. Elektrická dvojvrstva, elektrokinetické javy a zéta potenciál
7. Vlastnosti koloidných sústav a ich využitie
8. Povrchovo aktívne látky, vlastnosti PAL, Gibbsova adsorpčná izoterma
9. Stabilita koloidov, mechanizmy stabilizácie; prejavy nestability
10. Vlastnosti heterogénnych disperzií
11. Sóly, emulzie, peny , aerosóly
12. Lyofílne koloidné systémy, asociácia koloidov, gély
13. Aplikácia disperzných sústav a povrchovo aktívnych látok
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BARTOVSKÁ, L. -- ŠIŠKOVÁ, M. Fyzikální chemie povrchů a koloidních soustav. Praha : Vysoká škola Chemicko-technologická, 2002. 192 s. ISBN 80-7080-475-0.
ADAMSON, A W. Physical Chemistry of Surfaces. New York : John Wiley & Sons, 1990. 777 s. ISBN 0-471-61019-4.
MYERS, D. Surfaces, Interfaces, and Colloids: Principles and Applications. New York : VCH, 1991. 433 s. ISBN 1-56081-033-5.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 330

ABCDEFX
34,2 %26,1 %20,0 %15,8 %3,6 %0,3 %
Vyučujúci: doc. RNDr. Milan Mikula, CSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 5. 2019
Schválil: doc. RNDr. Milan Mikula, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 20. 05. 2019.

Typ výstupu: