20. 10. 2020  14:30 Vendelín
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 416P1_4I - Povrchy a koloidné sústavy (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 416P1_4I
Názov predmetu:
Povrchy a koloidné sústavy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester:
prírodné a syntetické polyméry - inžiniersky (povinný), 1. semester
prírodné a syntetické polyméry - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
test na cvičení
 
Výsledky vzdelávania:
Získanie hlbších vedomostí z oblasti vlastností fázových rozhraní, reálnych povrchov materiálov a zložitých koloidných a disperzných sústav
 
Stručná osnova predmetu:
1. Charakterizácia fázových rozhraní a disperzných sústav, distribučné funkcie
2. Reálne povrchy, mikroskopie povrchu, štruktúra
3. Charakterizácia tuhého povrchu, spektroskopie povrchu
4. Fyzikálne interakcie, medzimolekulové a medzi koloidnými častiacami
5. Povrchová energia, kapilárne javy
6. Elektrická dvojvrstva, elektrokinetické javy a zéta potenciál
7. Vlastnosti koloidných sústav a ich využitie
8. Povrchovo aktívne látky, vlastnosti PAL, Gibbsova adsorpčná izoterma
9. Stabilita koloidov, mechanizmy stabilizácie; prejavy nestability
10. Vlastnosti heterogénnych disperzií
11. Sóly, emulzie, peny , aerosóly
12. Lyofílne koloidné systémy, asociácia koloidov, gély
13. Aplikácia disperzných sústav a povrchovo aktívnych látok
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BARTOVSKÁ, L. -- ŠIŠKOVÁ, M. Fyzikální chemie povrchů a koloidních soustav. Praha : Vysoká škola Chemicko-technologická, 2002. 192 s. ISBN 80-7080-475-0.
ADAMSON, A W. Physical Chemistry of Surfaces. New York : John Wiley & Sons, 1990. 777 s. ISBN 0-471-61019-4.
MYERS, D. Surfaces, Interfaces, and Colloids: Principles and Applications. New York : VCH, 1991. 433 s. ISBN 1-56081-033-5.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 332

A
B
CDE
FX
34,0 %
26,2 %19,9 %15,7 %3,9 %
0,3 %
Vyučujúci:
Ing. Pavol Gemeiner, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. RNDr. Milan Mikula, CSc. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Milena Reháková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
20. 4. 2020
Schválil:
doc. RNDr. Milan Mikula, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 20. 04. 2020.

Typ výstupu: