31. 10. 2020  18:25 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N436P0_4I - Prediktívna mikrobiológia a hodnotenie rizika (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: N436P0_4I
Názov predmetu:
Prediktívna mikrobiológia a hodnotenie rizika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: potraviny, hygiena, kozmetika - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Seminárna práca hodnotená systémom: A (>90%), B 89-80%),C (79-70%), D najmenej (69-60%),E (59-55%).
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvent vie popísať/zhodnotiť a predpovedať správanie sa mikroorganizmov v potravinách (rast, rozmnožovanie, prežívanie, inaktivácia) s ohľadom na ich vnútorné a vonkajšie faktory prostredia. Ovláda primárne, sekundárne modely a expertné systémy, ktoré sa pri predikcii správania sa mikroorganizmov využívajú. Získané poznatky vie užívateľsky aplikovať pri definovaní doby spotreby, realizácii a hodnotení skladovacích testov a testov so zámernou inokuláciou (povinné podľa Európskej legislatívy). Absovent pozná základné princípy konceptu Analýza rizika. Vie kvalitatívne i kvantitatívne mikrobiologické riziko/expozíciu zhodnotiť pomocou deterministických a stochastických modelov. Pozná najnovšie výstupy Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) v danej oblasti, ako aj úlohy organizácií činných a zodpovedných za minimalizáciu rizika v potravinovom reťazci.
 
Stručná osnova predmetu:
Koncepcia predmetu a definovanie pojmov v prediktívnej mikrobiológii. Charakteristika prejavov správania sa mikroorganizmov pri spracovaní surovín, výrobe, uchovávaní, príprave a konzumácii potravín. Plánovanie experimentu v prediktívnej mikrobiológii. Rast mikroorganizmov, rastová čiara, rastové parametre – matematické modely využívajúce sa pri popise priebehu rastovej čiary a výpočte rastových parametrov. Primárne modely využívané v prediktívnej mikrobiológii. Prístupné užívateľské programy. Sekundárne modely využívané v prediktívnej mikrobiológii. Prístupné užívateľské programy. Modely „growth/no growth“. Terciárne modely využívané pri predikcii rastu a rozmnožovania sa mikroorganizmov v potravinách, vedecké databázy a expertné systémy. Prežívanie mikroorganizmov - kvantitatívny popis prežívania mikroorganizmov, relevantné parametre prežívania – matematické modely využívajúce sa pri popise prežívania. Vzájomné interakcie mikroorganizmov v potravinách a kokultúrach. Patogénny mikroorganizmus vs. baktérie mliečneho kysnutia vo fermentovaných potravinách. Moderné koncepty bezpečnosti potravín. Predmet hodnotenia rizika, účel a význam. Štruktúra analýzy rizika. Ranking mikroorganizmov z hľadiska závažnosti a pravdepodobnosti vzniku ochorení. Kvalitatívne mikrobiologické hodnotenie rizika. Aktuálne vedecké stanoviská Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA).
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ZWIETERING, M. -- NAUTA, M. -- BASSETT, J. Tools for Microbiological Risk Assessment. Brussels: ILSI Europe, 2012. 42 s.
VALÍK, Ľ. -- MEDVEĎOVÁ, A. -- LIPTÁKOVÁ, D. -- HUDECOVÁ, A. Application of predictive microbiology and risk-based metrics in production of ewes lump cheese: A.S. aureus case. In Food Micro 2010, 22nd International ICFMH Symposium. 2010.
VALÍK, Ľ. Predictive microbiology - laboratory. In Food Safety, Quality and Nutrition, 14 August 2011 - 27 August 2011..
VALÍK, Ľ. -- MEDVEĎOVÁ, A. Exposure and risk assessment of Staphylococcus aureus in food chain in Slovakia. Potravinárstvo, 7. s. 58--62. ISSN 1337-0960.
HESTER, R. -- HARRISON, R M. Risk Assessment and Risk Management. Cambridge : Royal Society of Chemistry, 1998. 168 s. ISBN 0-85404-240-7.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 4

A
B
C
D
E
FX
75,0 %
25,0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Pavel Ačai, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
20. 4. 2020
Schválil: prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 20. 04. 2020.

Typ výstupu: