21. 10. 2020  16:28 Uršuľa
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N436P2_4I - Prediktívna mikrobiológia a hodnotenie rizika (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu:
N436P2_4I
Názov predmetu:
Prediktívna mikrobiológia a hodnotenie rizika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
4
 
Odporúčaný semester/trimester:
výživa a hodnotenie kvality potravín - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Seminárna práca hodnotená systémom: A (>90%), B 89-80%),C (79-70%), D najmenej (69-60%),E (59-55%).
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvent vie popísať/zhodnotiť a predpovedať správanie sa mikroorganizmov v potravinách (rast, rozmnožovanie, prežívanie, inaktivácia) s ohľadom na ich vnútorné a vonkajšie faktory prostredia. Ovláda primárne, sekundárne modely a expertné systémy, ktoré sa pri predikcii správania sa mikroorganizmov využívajú. Získané poznatky vie užívateľsky aplikovať pri definovaní doby spotreby, realizácii a hodnotení skladovacích testov a testov so zámernou inokuláciou (povinné podľa Európskej legislatívy). Absovent pozná základné princípy konceptu Analýza rizika. Vie kvalitatívne i kvantitatívne mikrobiologické riziko/expozíciu zhodnotiť pomocou deterministických a stochastických modelov. Pozná najnovšie výstupy Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) v danej oblasti, ako aj úlohy organizácií činných a zodpovedných za minimalizáciu rizika v potravinovom reťazci.
 
Stručná osnova predmetu:
Koncepcia predmetu a definovanie pojmov v prediktívnej mikrobiológii. Charakteristika prejavov správania sa mikroorganizmov pri spracovaní surovín, výrobe, uchovávaní, príprave a konzumácii potravín. Plánovanie experimentu v prediktívnej mikrobiológii. Rast mikroorganizmov, rastová čiara, rastové parametre – matematické modely využívajúce sa pri popise priebehu rastovej čiary a výpočte rastových parametrov. Primárne modely využívané v prediktívnej mikrobiológii. Prístupné užívateľské programy. Sekundárne modely využívané v prediktívnej mikrobiológii. Prístupné užívateľské programy. Modely „growth/no growth“. Terciárne modely využívané pri predikcii rastu a rozmnožovania sa mikroorganizmov v potravinách, vedecké databázy a expertné systémy. Prežívanie mikroorganizmov - kvantitatívny popis prežívania mikroorganizmov, relevantné parametre prežívania – matematické modely využívajúce sa pri popise prežívania. Vzájomné interakcie mikroorganizmov v potravinách a kokultúrach. Patogénny mikroorganizmus vs. baktérie mliečneho kysnutia vo fermentovaných potravinách. Moderné koncepty bezpečnosti potravín. Predmet hodnotenia rizika, účel a význam. Štruktúra analýzy rizika. Ranking mikroorganizmov z hľadiska závažnosti a pravdepodobnosti vzniku ochorení. Kvalitatívne mikrobiologické hodnotenie rizika. Aktuálne vedecké stanoviská Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA).
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ZWIETERING, M. -- NAUTA, M. -- BASSETT, J. Tools for Microbiological Risk Assessment. Brussels: ILSI Europe, 2012. 42 s.
VALÍK, Ľ. -- MEDVEĎOVÁ, A. -- LIPTÁKOVÁ, D. -- HUDECOVÁ, A. Application of predictive microbiology and risk-based metrics in production of ewes lump cheese: A.S. aureus case. In Food Micro 2010, 22nd International ICFMH Symposium. 2010.
ANONYMOUS, A. Microbial Risk Assessment Guideline: Pathogenic Organisms with Focus on Food and Water. Washington: Food Safety and Inspection Service (USDA/FSIS), FSIS Publication No. USDA/FSIS/2012-001, 2012. 231 s.
EFSA PANEL ON BIOLOGICAL HAZARDS , A. Scientific Opinion on the development of a risk ranking framework on biological hazards. Parma: EFSA Panel on Biological Hazards , 2012. 88 s. ISBN 0-8493-0856-9.
ANONYMOUS, A. Risk Characterization of Microbiological Hazards in Food. Rome: WHO FAO, 2009. 135 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 72

A
BC
D
EFX
36,1 %
26,4 %18,1 %
9,7 %
9,7 %
0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Pavel Ačai, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
20. 4. 2020
Schválil:
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 20. 04. 2020.

Typ výstupu: