19. 10. 2019  19:45 Kristián
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N411P0_4I - Priemyselná anorganická chémia (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N411P0_4I
Názov predmetu: Priemyselná anorganická chémia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: chemické technológie - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa píšu 3 písomné testy po 20 bodov. Na úspešné absolvovanie testov je potrebných v súčte minimálne 35 bodov. Ústna skúška je hodnotená 40 bodov. Na úspešne absolvovanie ústnej skúšky je potrebných minimálne 25 bodov. Študent získa za predmet kredit, ak úspešne absolvuje aj písomné testy aj ústnu skúšku. Hodnotenie sa urobí podľa úspešnosti nasledovne: A - 92 až 100 %; B - 83 až 91; C - 74 až 82; D - 65 až 73;E - 56 až 64; X - 0 - 55 %.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent má prehĺbené vedomostí o vzťahu medzi spôsobom väzby, štruktúrou a fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami anorganických zlúčenín a látok a o výskyte, príprave a využití priemyselne významných anorganických látok a materiálov.

 
Stručná osnova predmetu:
Vzťah medzi spôsobom väzby, štruktúrou a fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami anorganických látok. Termodynamické a kinetické hľadiská priemyselne významných anorganických reakcií.Acidobázické, redoxné a termické vlastnosti a rozpustnosť anorganických látok. Trendy vo vlastnostiach prvkov a ich zlúčenín. Vlastnosti a využitie koordinačných a organokových zlúčenín v aplikovanej chémii. Výskyt v prírode, príprava a využitie priemyselne významných anorganických látok a materiálov.
Predmet sa hlavne zameriava na tradičné anorganické materiály a ich rozdelenie, na chemickú väzbu a štruktúru anorganických materiálov, na poruchy v štruktúre kryštálov. Ďalej na anorganické nekovové materiály (keramika, sklo a cement), na zliatiny neželezných kovov, anorganické vlákna, plnivá, polyméry a ich kompozity. Súčasne sa venuje aj základom technológie prípravy uvedených tradičných ale aj niektorých progresívnych anorganických materiálov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ŠIMA, J. -- SEGĽA, P. -- KOMAN, M. Anorganická chémia. Bratislva: STU, 2009. 480 s. ISBN 978-80-227-3087-7.
ONDREJOVIČ, G. -- VALIGURA, D. -- BOČA, R. Anorganická chémia. Bratislava: Vydavateľstvo ALFA, 1993. ISBN 80-05-01142-3.
ŠIMA, J. -- VALIGURA, D. -- KOMAN, M. Anorganická chémia. Bratislava: STU Bratislava, 2009. ISBN 978-80-227-3087-7.
JESENÁKOVÁ, V. Stavebná chémia I. : Všeobecná a anorganická chémia. Bratislava: SVŠT v Bratislave, 1982. 207 s.
EARNSHAW, A. -- GREENWOOD, N N. Chemie prvků: Svazek II. Z angl.orig. Praha : Informatorium, 1993. 794 s. ISBN 80-85427-38-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
Predmet je odporúčaný pre 1. ročník inžinierskeho štúdia programu chemické technológie
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 19

ABCDEFX
68,4 %21,1 %5,3 %5,2 %0 %0 %
Vyučujúci: prof. Dr. Ing. Martin Tchingnabé Palou (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 5. 2019
Schválil: prof. Dr. Ing. Martin Tchingnabé Palou a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 20. 05. 2019.

Typ výstupu: