14. 10. 2019  10:49 Boris
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N412P0_4I - Priemyselná kryštalizácia (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N412P0_4I
Názov predmetu: Priemyselná kryštalizácia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: chemické technológie - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude jeden písomný test. Na pripustenie k ústnej skúške tento test treba absolvovať minimálne na 56%.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je poskytnúť prehľad súčasných praktických a teoretických poznatkov o priemyselnej kryštalizácii z roztokov s dôrazom na praktické použitie.
 
Stručná osnova predmetu:
Teoretické základy kryštalizácie ( fázové rovnováhy tuhá látka - kvapalina, fázový zákon, fázové diagramy jedno a viazložkových sústav; látkové a tepelné bilancie, kinetika rastu kryštálov, fyzikálne vlastnosti produktu). Kryštalizačné zariadenia ( spôsoby kryštalizácie,typy kryštalizátorov, výpočty kryštalizácie). Kryštalizácia niektorých látok.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
NÝVLT, J. Kryštalizácia z roztokov. Bratislava: SVTL, 1967. 155 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 33

ABCDEFX
90,9 %6,1 %0 %3,0 %0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 20. 05. 2019.

Typ výstupu: