20. 10. 2020  14:28 Vendelín
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N416P0_4I - Prieskum a konzervovanie farebnej vrstvy (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: N416P0_4I
Názov predmetu:
Prieskum a konzervovanie farebnej vrstvy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
4
 
Odporúčaný semester/trimester: ochrana materiálov a objektov dedičstva - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná seminárna práca - potrebné vypracovať v priebehu semestra; skúška písomná a ústna (50/50), hodnotenie - podľa stupnice hodnotenia na STU
 
Výsledky vzdelávania:
Nadobudnutie základných teoretických a praktických vedomostí z oblasti využitia moderných metód fyzikálnej a chemickej analýzy a konzervovania farebných vrstiev, ktoré sú súčasťou objektov kultúrneho dedičstva: nástenných a závesných malieb, farebných omietok, polychromovaných plastík, iluminácií na papieri a pergamene, farebných vrstiev na skle, koži, dreve a textile.
 
Stručná osnova predmetu:
Kompozícia farebnej vrstvy, podkladové materiály, spojivá, prírodné a syntetické pigmenty. Základy techník vytvárania farebnej vrstvy, špecifiká. Metódy fyzikálneho a chemického prieskumu malieb, datovanie a identifikácia pôvodu, prieskum predchádzajúcich konzervačných zásahov. Neinvazívne a nedeštruktívne analytické metódy, optická mikroskopia. Zásady odberu vzoriek pre identifikáciu, ich spracovanie a uchovávanie. Moderné metódy anorganickej a organickej analýzy, vhodnosť ich výberu pre analýzu materiálov a techniky zhotovenia farebnej vrstvy. Interpretácia výsledkov, štatistické charakteristiky analytických metód, protokol o skúške.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KOPECKÁ, I. -- NEJEDLÝ, V. Průzkum historických materiálů: analytické metody pro restaurování a památkovou péči. Praha : Grada Publishing, 2005. 101 s. ISBN 80-247-1060-9.
SLÁNSKÝ, B. Technika v malířské tvorbě: Malířský a restaurátorský materiál. Praha : SNTL, 1976. 186 s.
NOVOTNÁ, M. -- KARHAN, J. -- PECHOVÁ, D. Metody instrumentální analýzy při pruzkumu památek. Praha : Společnost pro technologie ochrany památek, 2001. 107 s. ISBN 80-902668-7-8.
MASSCHELEIN-KLEINER, L. Ancient binding media, varnishes and adhesives. Rome, Italy: ICCROM, 1995. 110 s. ISBN 92-9077-119-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 7

A
BCD
E
FX
57,1 %42,9 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci:
doc. RNDr. Milan Mikula, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Milena Reháková, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
20. 4. 2020
Schválil:
doc. Ing. Milena Reháková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 20. 04. 2020.

Typ výstupu: