31. 10. 2020  18:23 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N436P1_4I - Príprava vybraných potravinových matríc (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
N436P1_4I
Názov predmetu:
Príprava vybraných potravinových matríc
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne/konštrukčné cvičenie
4 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: výživa a hodnotenie kvality potravín - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Príprava a aktívne zapájanie sa do laboratórnych cvičení - 40 bodov
Účasť na laboratórnych cvičeniach - 10 bodov
Odcvičenie práce / odovzdanie protokolu - 50 bodov
Študent sa hodnotí nasledovne: A 100-92 bodov; B 91-83 bodov; C 82-74 bodov; D 73-65 bodov; E 64-56 bodov; FX <55 bodov
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti a základný prehľad o aromatizácií potravinárskych matríc. Vie použiť základné jednotkové operácie na izoláciu senzoricky aktívnych látok. Dokáže zostaviť charakteristické výstavbové bloky potravinárskych aróm. Ovláda princípy procesu aromatizácie, ktoré dokáže aplikovať na vybraných potravinových matriciach.
 
Stručná osnova predmetu:
Príprava rumového éteru z rôznych sacharidických surovín
Izolácia potravinársky významných éterických olejov
Extrakcia koreninových oleorezinoidov
Extrakcia paprikového oleorezinoidu
Stanovenie farebnej mohutnosti a celkových farbív v sladkej paprike (Capsicum annuum)
Výstavba potravinárskych aróm typu citrusy, bobuľoviny a kôstkoviny
Výstavba potravinárskych aróm typu rum, kokos a vanilka
Aromatizácia nealko- a alkoholických nápojov
Aromatizácia čokolád a čokoládových cukroviniek
Aromatizácia nečokoládových cukroviniek
Aromatizácia ostatných pekárenských a mliečnych výrobkov
Derivatizované mäsové matrice
Kombinované potravinové matrice
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FODRAN, P. -- BIROŠOVÁ, L. -- BREZOVÁ, V. -- HROUZKOVÁ, S. -- HYBENOVÁ, E. -- KLAČANOVÁ, K. -- MEDVEĎOVÁ, A. -- VALÍK, Ľ. -- VALKO, M. Chémia potravín. Nakladateľstvo STU, 2011. 394 s. ISBN 978-80-227-3569-8.
SZOLCSÁNYI, P. Organická chémia II.  [online]. 2012. URL: http://www.chtf.stuba.sk/~szolcsanyi/education/files/Organicka%20chemia%20II/.
KRUTOŠÍKOVÁ, A. Organická chémia II: Vybrané kapitoly pre smer potravinársko-biochemický. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1984. 206 s.
BELITZ, H. -- GROSCH, W. Food Chemistry. Berlin : Springer Verlag, 1999. 992 s. ISBN 3-540-64704-X.
WEAVER, C. The Food Chemistry Laboratory. Boca Raton: CRC Press Int., 1996. 123 s. ISBN 0-8493-8006-5.
BROWN, W H. Organic Chemistry. Orlando : Saunders College Publ, 1995. 1120 s. ISBN 0-03-098972-8.
BROWN, W H. Organic chemistry. Vol. 1: Student study guide and problems book. Fort Worth : Saunders College Publ, 1995. 482 s. ISBN 0-03097260-4.
BROWN, W H. Organic chemistry. Vol. 2: Student study guide and problems book. Fort Worth : Saunders College Publ, 1995. ISBN 0-03-016072-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Tento predmet je odporúčaný pre študentov prvého ročníka štúdijného programu Výživa a hodnotenie kvality potravín
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 86

A
B
C
D
E
FX
97,7 %2,3 %0 %0 %
0 %
0 %
Vyučujúci:
Ing. Lukáš Žemlička, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
20. 4. 2020
Schválil:
Ing. Lukáš Žemlička, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 20. 04. 2020.

Typ výstupu: