12. 12. 2019  11:24 Otília
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N418R0_4I - Rádioanalytické metódy (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N418R0_4I
Názov predmetu: Rádioanalytické metódy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: technická chémia - inžiniersky (výberový), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou úspešného absolvovania predmetu je účasť na seminárnych cvičeniach a zisk nadpolovičného počtu bodov pri testoch a seminárnej práci.
 
Výsledky vzdelávania:
Študenti sa oboznámia s princípmi a praktickým využitím rádioanalytických metód, s výhodnými aplikáciami indikátorových a interakčných nukleárnych metód. Ovládajú základné postupy merania vysokoenergetických žiarení. Ovládajú tiež spôsoby a zvláštnosti práce s rádionuklidmi.
 
Stručná osnova predmetu:
Rádioanalytické metódy, význam, použitie, výhody základné rozdelenie rádioanalytických metód,
teoretické základy rádioanalytických metód
Chémia stopových koncentrácií a nukleárne metódy
Detekcia jadrového žiarenia, ionizačné a scintilačné detektory, iné spôsoby detekcie
Metódy nukleárnej analytickej chémie, analýza na základe prirodzenej rádioaktivity látok
Metóda izotopového zriedenia, substechiometrická separácia v IZA
Metóda izotopovej výmeny
Rádioreagenčné metódy, metóda koncentračne závislého rozdelenia, rádiouvoľňovacie metódy, imunoanalýza – rádioimunoanalýza, rádiometrické titrácie, rádiochromatografia
Aktivačná analýza, neutrónová aktivačná analýza (NAA), neutrónová radiačná analýza
Ionizačné metódy analýzy, interakčné metódy založené na absorpcii, rozptyle alfa, beta a gama žiarenia, a metódy založené na absorpcii, rozptyle a spomaľovaní neutrónov
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
TÖLGYESSY, J. -- KYRŠ, M. Radioanalytical Chemistry I. Bratislava : Veda, 1989. 354 s. ISBN 80-224-0009-2.
TÖLGYESSY, J. -- KYRŠ, M. Radioanalytical Chemistry II. Bratislava : Veda, 1989. 498 s. ISBN 80-224-0010-6.

Odporúčaná:
P. Tarapčík, Nukleárne analytické metódy. (interný učebný text). Ústav analytickej chémie FCHPT STU v Bratislave

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 68

ABCDEFX
79,4 %14,7 %5,9 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: RNDr. Pavol Tarapčík, CSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 5. 2019
Schválil: RNDr. Pavol Tarapčík, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 20. 05. 2019.

Typ výstupu: