26. 10. 2020  3:40 Demeter
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N400S3_4I - Semestrálny projekt III (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: N400S3_4I
Názov predmetu:
Semestrálny projekt III
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
projektová/semestrálna práca
4 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
4
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve - inžiniersky (povinný), 3. semester
automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve - inžiniersky (povinný), 3. semester
biochémia a biomedicínske technológie - inžiniersky (povinný), 3. semester
biochémia a biomedicínske technológie - inžiniersky (povinný), 3. semester
biotechnológia - inžiniersky (povinný), 3. semester
biotechnológia - inžiniersky (povinný), 3. semester
výživa a hodnotenie kvality potravín - inžiniersky (povinný), 3. semester
technická chémia - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
technická chémia - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent v priebehu semestra pracuje na projekte so zvolenou témou. Na záver vypracuje správu v elektronickej alebo tlačenej forme a svoje výsledky prezentuje. Za vypracovanie projektu a splnenie jeho cieľov získa hodnotenie v súlade so študijným poriadkom STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent má hlboké znalosti o študovanej problematike a pozná súčasný stav problematiky v oblasti podľa témy semestrálneho projektu. Vie definovať problémy, ktoré je potrebné riešiť. Študent vie navrhnúť metódy na ich riešenie problémov, vie zhodnotiť možnosti ich aplikovania a rozvoja a kriticky zhodnotiť ich výhody a nevýhody. Študent vie navrhnúť teoretické prístupy a realizovať experimenty umožňujúce potvrdenie riešiteľnosti definovaného problému.

 
Stručná osnova predmetu:
Literárna rešerš.
Štúdium dostupnej literatúry.
Vymedzenie problému, ktorý sa bude riešiť v rámci projektu a diplomovej práce.
Návrh a realizácia experimentov so zameraním na tému projektu.
Vyhodnotenie experimentov a kritické zhodnotenie dosiahnutých výsledkov.
Vypracovanie správy kriticky hodnotiacej dosiahnuté teoretické a experimentálne výsledky.
Prezentácia dosiahnutých výsledkov.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Zodpovedný za predmet je garant študijného programu. Vyučujúcimi sú všetci vedúci záverečných prác študijného programu, preto sa neuvádzajú jednotlivo. Všetci vyučujúci zabezpečujú výučbu v slovenskom alebo anglickom jazyku. Odporúčaná literatúra súvisí s témou semestrálneho projektu.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 514

ABCD
E
FX
90,3 %
7,4 %
1,6 %
0,4 %
0,3 %
0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Dušan Berkeš, CSc. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
RNDr. Jana Blaškovičová, PhD. (skúšajúci)
Ing. František Čacho, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Milan Čertík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Katarína Dercová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Róbert Fischer, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Marek Fronc, PhD. (cvičiaci)
Ing. Katarína Furdíková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Peter Gajdoš, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Zuzana Hegyi, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD. (skúšajúci)
Ing. Eva Hybenová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Mario Izakovič, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Pavol Jakubec, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Michal Kaliňák, PhD. (skúšajúci)
RNDr. Svatava Kašparová, PhD. (skúšajúci)
Ing. Tatiana Klempová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Martina Koňuchová, PhD. (skúšajúci)
Ing. Peter Koóš, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Vladimír Krasňan, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Svetlana Kryštofová, PhD. (skúšajúci)
Ing. Veronika Lehotová (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Michal Malček, PhD. (cvičiaci)
prof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Martin Markovič, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. RNDr. Milan Mazúr, DrSc. (cvičiaci)
Ing. Alžbeta Medveďová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Anna Mikulajová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Ján Moncoľ, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Silvia Mošovská, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Petra Olejníková, PhD. (skúšajúci)
Ing. Ján Pavlik, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Peter Rapta, DrSc. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Martin Rebroš, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Milena Reháková, PhD. (zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Jana Sádecká, PhD. (skúšajúci)
Ing. Agneša Szarka, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Peter Šafař, CSc. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD. (skúšajúci)
Ing. Petra Šipošová (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Lukáš Žemlička, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Vladimír Žúbor, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 4. 2020
Schválil: doc. Ing. Milena Reháková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 20. 04. 2020.

Typ výstupu: