21. 10. 2019  0:13 Uršuľa
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N412T1_4I - Technológia moderných materiálov (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N412T1_4I
Názov predmetu: Technológia moderných materiálov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Projekt z vybraných tém
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa prehľad o najnovších typoch materiálov, ich štruktúre, vlastnostiach a spôsobe prípravy.
 
Stručná osnova predmetu:
Prehľad nových materiálov, ich príprava, štruktúra a vlastnosti. Nové materiály zahŕňajú napríklad nové metalurgické zliatiny, ekomateriály, materiály pre kozmonautiku, hybridné kompozity, vysoko korózne odolné materiály.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
CALLISTER, W. Materials Science and Engineering. New York: John Wiley and Sons, 2012. 832 s. ISBN 978-0-471-73696-7.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 50

ABCDEFX
68,0 %10,0 %12,0 %6,0 %4,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Matilda Zemanová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Matilda Zemanová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 20. 05. 2019.

Typ výstupu: