15. 12. 2019  13:28 Ivica
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N414T0_4I - Technológia organických materiálov (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N414T0_4I
Názov predmetu: Technológia organických materiálov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: technická chémia - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na semestrálnych prednáškach a seminároch.
 
Výsledky vzdelávania:
Osvojenie si pokročilej poznatkovej bázy o štruktúre, fyzikálno-chemických vlastnostiach, syntetickej príprave, typickej reaktivite a praktických aplikáciách (ne)nasýtených N,O,S-heterocyklických zlúčenín.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Šesťčlánkové aromatické heterocykly
2. Päťčlánkové aromatické heterocykly I.
3. Päťčlánkové aromatické heterocykly II.
4. Nasýtené dusíkaté heterocyklické zlúčeniny
5. Nasýtené kyslíkaté a sírne heterocyklické zlúčeniny
6. Sacharidy I.
7. Sacharidy II.
8. Nukleozidy
9. Syntéza nukleozidových liečiv
10. Nukleotidy & Nukleové kyseliny
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BARLUENGA, J. -- JOSE VAQUERO, J. -- ALVAREZ-BUILLA, J. Modern Heterocyclic Chemistry. Weinheim, Germany: Wiley, 2011. ISBN 978-3-527-33201-4.
CLAYDEN, J. -- GREEVES, N. -- WARREN, S. -- WOTHERS, P. Organic Chemistry. Oxford : Oxford University Press, 2001. 1512 s. ISBN 0-19-850346-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Predmet je odporúčaný pre 1.rok inžinierskeho štúdia programu chémia.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 219

ABCDEFX
11,4 %12,8 %19,2 %18,7 %31,1 %6,8 %
Vyučujúci: doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 20. 05. 2019.

Typ výstupu: