28. 3. 2020  16:43 Soňa
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N416T2_4I - Technológie tlačených médií a potlačených obalov (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N416T2_4I
Názov predmetu: Technológie tlačených médií a potlačených obalov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Ukončenie cvičenia Technická príprava výroby a predkalkulácia ceny. Absolvovanie písomne ústnej skúšky.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent je oboznámený s technickou terminológiou vzťahujúcou sa na tlačové stroje, klasické techniky tlače a dokončujúce spracovanie. Rozumie tlačovému stroju ako parametrickému produkčnému systému. Rozumie základným fyzikálno-chemickým princípom tlače. Rozumie procesom prebiehajúcim v tlačovej jednotke v rôznych technikách tlače.
Rozumieť príčinám nárastu rastrovej tónovej hodnoty počas tlače a dôsledku pre predtlačovú prípravu. Rozumie vplyvu materiálových a procesných parametrov na priebeh a výsledok tlače. Je schopný posúdiť kvalitu tlače a identifikovať možné príčiny chýb, využívať normy a štandardy pre kvalitu tlače. Pozná princípy technickej prípravy polygrafického výrobku od technologickej prípravy po cenovú predkalkuláciu. Ovládať štruktúru organizácie výrobného reťazca tlačených médií a potlačených obalov.
 
Stručná osnova predmetu:
Ofsetová tlač, príprava ofsetových tlačových foriem. Ofsetová tlač bez vlhčenia.
Ofsetové hárkové a kotúčové tlačové stroje.
Prenos farby v ofsetovej tlačovej jednotke – vlhčenie, vlhčiace roztoky, farebník, tlačová sústava, tlačový tlak, prenos farby na papier.
Kontrola kvality ofsetovej tlače – parametre kvality, metódy hodnotenia, štandardy a normy.
Flexotlač, príprava tlačových foriem, technológia flexotlače.
Hĺbkotlač, techniky hĺbkotlače, príprava hĺbkotlačových foriem.
Sieťotlač a šablónová tlač, sieťotlačové formy.
Dokončujúce operácie tlačených výrobkov – lakovanie a laminovanie, výtlačkov, razba a knižné väzby.
Technická príprava výroby, predkalkulácia cien polygrafických služieb a výrobkov.
Tlačiarenský a obalový priemysel, štruktúra, výrobné a riadiace procesy, ekologické aspekty tlače a trendy vývoja.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PANÁK, J. -- DVONKA, V. -- ČEPPAN, M. -- JAKUCEWICZ, S. -- KORDOŠ, P. -- KARPISKÝ, Ľ. Základy polygrafie. Bratislava: TypoSet v spolupráci so Zväzom polygrafie na Slovensku, 2008. 262 s. ISBN 978-80-970069-0-7.
KAPLANOVÁ, M. Moderní polygrafie. Praha: Svaz polygrafických podnikatelů, 2009. 396 s. ISBN 978-80-254-4230-2.
BANN, D. Polygrafická príručka. Bratislava : Slovart, 2008. 224 s. ISBN 978-80-8085-590-1.
KIPPHAN, H. Handbook of Print Media: Technologies and Production Methods. + CD-ROM. Berlin : Springer Verlag, 2001. 1207 s. ISBN 3-540-67326-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 35

ABCDEFX
34,3 %22,9 %22,9 %8,6 %11,3 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD. (zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 20. 05. 2019.

Typ výstupu: