21. 10. 2020  15:49 Uršuľa
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N436T0_4B - Toxikológia (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu:
N436T0_4B
Názov predmetu:
Toxikológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester:
biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie - bakalársky (povinný), 1. semester
biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie - bakalársky (povinný), 1. semester
biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie (konverzný) - bakalársky (povinný), 3. semester
biotechnológia - bakalársky (povinný), 1. semester
biotechnológia - bakalársky (povinný), 1. semester
biotechnológia (konverzný) - bakalársky (povinný), 3. semester
potraviny, výživa, kozmetika - bakalársky (povinný), 1. semester
potraviny, výživa, kozmetika (konverzný) - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
skúška.
 
Výsledky vzdelávania:
Študenti získajú vedomosti o toxikológii ako interdisciplinárnej vede,oboznámia sa s toxickými látkami organického a anorganického pôvodu, jedmi rastlín a živočíchov. Študenti vedia vysvetliť základné toxikologické pojmy, toxické pôsobenie mikroorganizmov, liekov a infekčných ako aj autoimunitných ochorení.
 
Stručná osnova predmetu:
Toxikológia, jej rozdelenie, ciele. Jed, klasifikácia jedov, spôsoby účinku.
2. Otrava, charakteristika. Vstup škodliviny, distribúcia, vstrebávanie, metabolizmus.
3. Toxicita. Akútny, subakútny, chronický toxický účinok. Interakcie medzi toxínmi. Metódy zisťovania toxicity látok.
4. Poškodenie zdravia fyzikálnymi faktormi: UV a IF žiarenie, ionizujúce žiarenie, laser, prašnosť a hluk.
5. Ekotoxikológia. Znečisťujúce látky v ovzduší, pôde a vode.
6. Chemické toxikologické riziká: toxicita prvkov,
7. Toxicita organických a anorganických látok: alkaloidy, chinín, glutamát, dusičnany a dusitany, kyseliny a zásady, PCB, dioxíny, furán, akrylamid a iné.
8. Agrochemikálie (insekticídy, herbicídy, fungicídy, rodenticídy).
9. Poškodenie zdravia biologickými faktormi: Toxíny v rastlinách (durman, mak siaty, vianočná ruža, difenbachia, baza čierna, tis obyčajný..) a toxické účinky po poranení živočíchom (hady, pavúky).
10. Otrava vybranými humánnymi liečivami. Antihistaminiká, barbituráty, lokálne anestetiká, analgetiká, antibiotiká a chemoterapeutiká. Vlastnosti, metabolizmus, toxické posôbenie.
11. Biocídne látky. Vymedzenie pojmu, typy biocídov podľa použitia. Proces hodnotenia biocídneho výrobku. Testovanie účinnosti biocídnych látok.
12. Mykotoxíny a bakteriálne toxíny. Charakteristika, podmienky produkcie v potravinách, poškodenie zdravia, možnosti eliminácie.
13. Poškodenie zdravia vybranými skupinami vírusov a parazitov vstupujúcich do GIT cez potraviny. Potravinové alergie a intolerancie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FUSKA, J. Toxikológia, hygiena a bezpečnosť práce. Bratislava. Bratislava: CHTF SVŠT, 1982.
FARGAŠOVÁ, A. Environmentálna toxikológia a všeobecná ekotoxikológia. Bratislava: Orman, 2008. 350 s.
PROKEŠ, J. Základy toxikológie. Praha: Galén, 2005.
BUCHANCOVÁ, J. Pracovné lekárstvo a toxikológia. Martin: Osveta, 2003.
LOCHMANNOVÁ, J. Praktické využití antibiotik ve vnitřním lékařství. Praha: Karolinum, 2008.
VALÍK, Ľ. -- GORNER, F. Aplikovaná mikrobiológia požívatín. Bratislava: Malé centrum, 2004.
HULÍN, I. Patofyziológia. Bratislava: SAP, 2002.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk alebo český jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 687

A
B
C
D
E
FX
6,7 %
15,4 %
21,3 %
25,8 %
20,2 %
10,6 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Elena Piecková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
20. 4. 2020
Schválil:
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 20. 04. 2020.

Typ výstupu: