14. 10. 2019  17:55 Boris
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N411U0_4B - Úvod do moderných anorganických materiálov (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N411U0_4B
Názov predmetu: Úvod do moderných anorganických materiálov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Ústna skúška s písomnou prípravou a celkovým bodovaním:
60-67,5 na hodnotenie E
68-75,5 na hodnotenie D
76-83,5 na hodnotenie C
84-91,5 na hodnotenie B
92-100 na hodnotenie A
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet má za cieľ oboznámiť a naučiť študentov prehľad o klasických silikátových technológiách a ich zušľachtení v oblasti moderných materiálov využívaných v pokročilých technických a medicínskych aplikáciách. Pojednávanie o klasických technológiách výroby keramických materiálov, skla a hydraulických spojív je rozšírené o nové trendy a možnosti v uvedených technologických oblastiach, ako vývoj funkcionalizovaných, špeciálnych a biokompatibilných materiálov. Študenti získajú poznatky o moderných typoch anorganických materiálov, s vylepšenými vlastnosťami a lepšou životnosťou, a možnostiach ich praktického využívania napr. v kozmických a biomedicínskych aplikáciách. Okrem toho predmet pomôže študentom lepšie chápať požiadavky na vlastnosti materiálov, o ktorých bude pojednávané neskôr, v špecializovaných predmetoch požadovaných v študijnom programe Chémia, medicínska chémia a chemické materiály.
 
Stručná osnova predmetu:
I) Úvod do predmetu - moderné anorganické materiály - rozčlenenie materiálov podľa ich historického vývoja - využívanie keramických, sklenených materiálov a anorganických spojív.
II) Súčasné technológie prípravy a spracovania keramických materiálov.
III) Moderná oxidová a neoxidová keramika, špeciálne keramické materiály a uplatnenie keramiky v bioaplikáciách - požiadavky na vlastnosti, prípravu a využitie
IV) Súčasné technológie prípravy a spracovania skla.
V) Využitie skla v moderných technologických aplikáciách a biomedicínskych aplikáciách - požiadavky na vlastnosti, prípravu a využitie
VI) Technológie prípravy a spracovania anorganických spojív.
VII) Využitie anorganických spojív v moderných technologických aplikáciách - požiadavky na vlastnosti, prípravu a využitie
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Lofaj F. a kol. Teória spracovania keramických materiálov. STU Bratislava 2010.
Majling J. a kol. Technológia špeciálnych anorganických materiálov. STU Bratislava 2002.
Pampuch R. An introduction to ceramics, Springer Verlag 2014.
Taylor HFW. Cement chemistry. Thomas Telford 1997.
Zilberman M. Active implants and scaffolds for tissue regeneration, Springer Verlag 2011.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo český jazyk alebo anglický jazyk alebo nemecký jazyk
 
Poznámky:
Predmet može byť na požiadanie študentov a po vzájomnej dohode prednášaný v Anglickom resp. Nemeckom jazyku.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 31

ABCDEFX
61,3 %32,3 %0 %0 %0 %6,4 %
Vyučujúci: doc. Ing. Marián Janek, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Marián Janek, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 20. 05. 2019.

Typ výstupu: