2. 6. 2020  0:47 Xénia
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N424V1_4B - Všeobecná ekonomická teória (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
N424V1_4B
Názov predmetu:
Všeobecná ekonomická teória
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester:
automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve - bakalársky (povinný), 1. semester
automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve - bakalársky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa píšu 2 písomné testy za 40 bodov. Na úspešné absolvovanie testov je potrebných v súčte minimálne 24 bodov. Ústna skúška je hodnotená 60 bodmi. Na úspešné absolvovanie ústnej skúšky je potrebných minimálne 32 bodov. Študent získa za predmet kredity, ak úspešne absolvuje aj testy a aj ústnu skúšku. Hodnotenie sa urobí podľa úspešnosti nasledovne: A 92-100 bodov, B 83-91 bodov, C 74-82, D 65-73, E 56-64
 
Výsledky vzdelávania:
Počas štúdia študent sa oboznámi s najdôležitejšími otázkami mikroekonómie, makroekonómie a medzinárodných ekonomických vzťahov v podmienkach postindustriálnej ekonomiky. Spozná problémy ekonomiky v procese globalizácie, úlohy vlády a trhu v postindusriálnej ekonomike, význam teórie informácií a rozhodovania na trhu v podmienkach rizika a neistoty.
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet a metodológia ekonomickej teórie
Základne problémy organizácie ekonomiky
Formovanie trhu a trhový mechanizmus
Teória dopytu a ponuky
Správanie spotrebiteľa a utváranie dopytu
Správanie firmy a utváranie ponuky
Trh výrobných faktorov
Makroekonomické výsledky a ich meranie
Spotreba, úspory a investície
Hospodárska politika štátu
Hospodárska politika EÚ
Základy medzinárodných ekonomických vzťahov
Ekonomický cyklus
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
LISÝ, J. Ekonómia v novej ekonomike. Bratislava : Iura Edition, 2005. 622 s. ISBN 80-8078-063-3.
BONDAREVA, I. -- MAJERNÍK, M. Všeobecná ekonomická teória. Základy teórie a praxe. Bratislava: SPEKTRUM STU, 2018. 120 s. ISBN 978-80-227-4782-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 181

A
B
C
D
E
FX
41,4 %
23,8 %
22,7 %
7,7 %
4,4 %
0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Irina Bondareva, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 4. 2020
Schválil:
doc. Ing. Irina Bondareva, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 20. 04. 2020.

Typ výstupu: