21. 10. 2020  16:33 Uršuľa
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N425V0_4I - Vybrané kapitoly z chémie potravín (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: N425V0_4I
Názov predmetu:
Vybrané kapitoly z chémie potravín
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester:
výživa a hodnotenie kvality potravín - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Na konci semestra sa píše písomný test za 100 bodov. Na úspešné absolvovanie je potrebných aspoň 56 bodov. Ústna skúška je hodnotená 10 bodmi. Na úspešné absolvovanie je potrebných minimálne 6 bodov. Študent získa za predmet kredity, ak úspešne absolvuje aj písomný test aj ústnu skúšku. je Na hodnotenie A je potrebné získať 92% bodov, na hodnotenie B 83%, na hodnotenie C 74%, na hodnotenie D 65% a na hodnotenie E 56% bodov.
Skúška nebude udelená, ak študent zo záverečného testu získa menej ako 56% bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa detailné poznatky týkajúce sa skladby potravinových matríc. Tieto poznatky môže ďalej využiť v praxi.
 
Stručná osnova predmetu:
Všeobecný úvod, mastné kyseliny a ich deriváty.
Lipidy, polyizoprenoidy vrátane vitamínov rozpustných v tukoch.
Aminokyseliny.
Peptidy a bielkoviny.
Sacharidy.
Enzýmové hnednutie potravín.
Neenzýmové hnednutie potravín.
Vitamíny rozpustné vo vode.
Konzervačné látky a sladidlá.
Prírodné a syntetické farbivá.
Pochutiny a koreniny.
Nederivatizované potravinové matrice.
Derivatizované potravinové matrice.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FODRAN, P. -- BIROŠOVÁ, L. -- BREZOVÁ, V. -- HROUZKOVÁ, S. -- HYBENOVÁ, E. -- KLAČANOVÁ, K. -- MEDVEĎOVÁ, A. -- VALÍK, Ľ. -- VALKO, M. Chémia potravín. Nakladateľstvo STU, 2011. 394 s. ISBN 978-80-227-3569-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Predmet je odporúčaný pre 1. rok štúdia študijného programu Výživa a hodnotenie kvality potravín
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 87

A
B
C
D
E
FX
62,1 %
13,8 %
13,8 %
5,7 %
3,4 %
1,2 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Anna Mikulajová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
 
Dátum poslednej zmeny:
20. 4. 2020
Schválil: doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 20. 04. 2020.

Typ výstupu: