31. 10. 2020  17:53 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N436V1_4I - Výživa a imunita (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu:
N436V1_4I
Názov predmetu:
Výživa a imunita
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
3
 
Odporúčaný semester/trimester: výživa a hodnotenie kvality potravín - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Na konci semestra sa píše písomný test za 100 bodov. Na úspešné absolvovanie je potrebných aspoň 56 bodov. Ústna skúška je hodnotená 10 bodmi. Na úspešné absolvovanie je potrebných minimálne 6 bodov. Študent získa za predmet kredity, ak úspešne absolvuje aj písomný test aj ústnu skúšku. je Na hodnotenie A je potrebné získať 92% bodov, na hodnotenie B 83%, na hodnotenie C 74%, na hodnotenie D 65% a na hodnotenie E 56% bodov.
Skúška nebude udelená, ak študent zo záverečného testu získa menej ako 56% bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent má vedomosti o základnej štruktúre a funkcii imunitného systému za fyziologických podmienok ako aj o jeho prepojení s výživou. Pozná význam výživy v spojitosti s fungovaním imunitného systému, ale aj na patologické stavy spôsobené nesprávnou funkciou imunity a vie ako môže správna výživa tieto stavy zmierniť, resp. odstrániť.
 
Stručná osnova predmetu:
1.
História imunológie a základné pojmy (dotácia 2/0)
 
a.
Vznik a vývoj imunológie
b.
najdôležitejšie míľniky a objavy v imunológii
c.
základné vlastnosti imunity, špecifická a nešpecifická imunita, vakcinácia, imunitný systém

2.
Imunitný systém (dotácia 2/0)
 
a.
orgány, bunky, molekuly

3.
Antigén (dotácia 2/0)
 
a.
základná charakterizácia antigénu
b.
vlastnosti antigénu, funkčná charakteristika
c.najdôležitejšie antigény v životnom prostredí, epitop, haptén
d.
najdôležitejšie antigény človeka

4.
protilátky (dotácia 2/0)
 
a.
základná charakteristika a štruktúra
b.
rozdelenie a charakterizácia jednotlivých tried
c.biosyntéza protilátok

5.hlavný histokompatibilný komplex (dotácia 1/0)
 
a.
charakteristika a rozdelenie
b.
spracovanie antigénu
c.
biologické funkcie MHC a asociacie s chorobami

6.
humorálna regulácia (dotácia 1/0)
 
a.spôsoby regulácie
b.
interleukíny, interferóny, HSP, TNF, TGF

7.komplement (dotácia 1/0)
 
a.
charakteristika a cesty aktivácie
b.regulácia a biologické účinky

8.
Fagocytóza a zápal (dotácia 1/0)
 
a.
polymorfonukleárny systém
b.
fázy fagocytózy a mechanizmus poškodenia
c.
funkcia a fyziologické zmeny pri zápale

9.
slizničný a kožný imunitný systém (dotácia 2/0)
 
a.charakterizácia a funkcia
b.
imunologický význam kojenia
c.
význam črevnej mikroflóry, probiotík a prebiotík z hľadiska imunity

10.
makroelementy a mikroelementy (dotácia 2/0)
 
a.
význam tukov (obezita a podvýživa), bielkovín, vitamínov, minerálov ako aj ťažkých kovov vo výžive vo vzťahu k imunite

11.
autoimunita (dotácia 2/0)
 
a.
vývoj autoimunitných ochorení, faktory vplývajúce na vznik
b.
imunopatologické mechanizmy, typy hypersenzitívnosti

12.
alergia (dotácia 2/0)
 
a.
mechanizmus alergickej reakcie, symptómy
b.potravinová a lieková alergia
c.
diéta pri potravinovej alergii

13.autoimunitné ochorenia (dotácia 2/0)
 
a.
diabetes mellitus, celiakia, Crohnova choroba - príčiny vzniku, mechanizmus, diéta

14.
byliny (dotácia 2/0)
 
a.
vplyv niektorých významných rastlín a bylín na moduláciu imunitného systému

 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BUC, M. Imunológia. Bratislava: VEDA, 2001. ISBN 80-224-0667-8.
BEISEL, W. Single nutrients and immunity.  [online]. 1982. URL: http://ajcn.nutrition.org/content/35/2/417.full.pdf+html.
BUC, M. Autoimunita a autoimunitné choroby. Bratislava: VEDA, 2005. ISBN 80-224-0867-0.
KUCHTA, M. -- PRUŽINEC, P. Probiotiká, ich miesto a využitie v medicíne. Bratislava: Bonus CCS, s.r.o., 2006. ISBN 80-968491-7-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Predmet je odporúčaný pre 1. rok štúdia študijného programu Výživa a hodnotenie kvality potravín
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 76

A
B
CDE
FX
30,3 %
21,1 %
25,0 %15,8 %6,6 %1,2 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
20. 4. 2020
Schválil:
doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 20. 04. 2020.

Typ výstupu: