14. 10. 2019  12:59 Boris
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N436V1_4I - Výživa a imunita (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N436V1_4I
Názov predmetu: Výživa a imunita
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Na konci semestra sa píše písomný test za 100 bodov. Na úspešné absolvovanie je potrebných aspoň 56 bodov. Ústna skúška je hodnotená 10 bodmi. Na úspešné absolvovanie je potrebných minimálne 6 bodov. Študent získa za predmet kredity, ak úspešne absolvuje aj písomný test aj ústnu skúšku. je Na hodnotenie A je potrebné získať 92% bodov, na hodnotenie B 83%, na hodnotenie C 74%, na hodnotenie D 65% a na hodnotenie E 56% bodov.
Skúška nebude udelená, ak študent zo záverečného testu získa menej ako 56% bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent má vedomosti o základnej štruktúre a funkcii imunitného systému za fyziologických podmienok ako aj o jeho prepojení s výživou. Pozná význam výživy v spojitosti s fungovaním imunitného systému, ale aj na patologické stavy spôsobené nesprávnou funkciou imunity a vie ako môže správna výživa tieto stavy zmierniť, resp. odstrániť.
 
Stručná osnova predmetu:
1.História imunológie a základné pojmy (dotácia 2/0)
 
a.Vznik a vývoj imunológie
b.najdôležitejšie míľniky a objavy v imunológii
c.základné vlastnosti imunity, špecifická a nešpecifická imunita, vakcinácia, imunitný systém

2.Imunitný systém (dotácia 2/0)
 
a.orgány, bunky, molekuly

3.Antigén (dotácia 2/0)
 
a.základná charakterizácia antigénu
b.vlastnosti antigénu, funkčná charakteristika
c.najdôležitejšie antigény v životnom prostredí, epitop, haptén
d.najdôležitejšie antigény človeka

4.protilátky (dotácia 2/0)
 
a.základná charakteristika a štruktúra
b.rozdelenie a charakterizácia jednotlivých tried
c.biosyntéza protilátok

5.hlavný histokompatibilný komplex (dotácia 1/0)
 
a.charakteristika a rozdelenie
b.spracovanie antigénu
c.biologické funkcie MHC a asociacie s chorobami

6.humorálna regulácia (dotácia 1/0)
 
a.spôsoby regulácie
b.interleukíny, interferóny, HSP, TNF, TGF

7.komplement (dotácia 1/0)
 
a.charakteristika a cesty aktivácie
b.regulácia a biologické účinky

8.Fagocytóza a zápal (dotácia 1/0)
 
a.polymorfonukleárny systém
b.fázy fagocytózy a mechanizmus poškodenia
c.funkcia a fyziologické zmeny pri zápale

9.slizničný a kožný imunitný systém (dotácia 2/0)
 
a.charakterizácia a funkcia
b.imunologický význam kojenia
c.význam črevnej mikroflóry, probiotík a prebiotík z hľadiska imunity

10.makroelementy a mikroelementy (dotácia 2/0)
 
a.význam tukov (obezita a podvýživa), bielkovín, vitamínov, minerálov ako aj ťažkých kovov vo výžive vo vzťahu k imunite

11.autoimunita (dotácia 2/0)
 
a.vývoj autoimunitných ochorení, faktory vplývajúce na vznik
b.imunopatologické mechanizmy, typy hypersenzitívnosti

12.alergia (dotácia 2/0)
 
a.mechanizmus alergickej reakcie, symptómy
b.potravinová a lieková alergia
c.diéta pri potravinovej alergii

13.autoimunitné ochorenia (dotácia 2/0)
 
a.diabetes mellitus, celiakia, Crohnova choroba - príčiny vzniku, mechanizmus, diéta

14.byliny (dotácia 2/0)
 
a.vplyv niektorých významných rastlín a bylín na moduláciu imunitného systému

 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BUC, M. Imunológia. Bratislava: VEDA, 2001. ISBN 80-224-0667-8.
BEISEL, W. Single nutrients and immunity.  [online]. 1982. URL: http://ajcn.nutrition.org/content/35/2/417.full.pdf+html.
BUC, M. Autoimunita a autoimunitné choroby. Bratislava: VEDA, 2005. ISBN 80-224-0867-0.
KUCHTA, M. -- PRUŽINEC, P. Probiotiká, ich miesto a využitie v medicíne. Bratislava: Bonus CCS, s.r.o., 2006. ISBN 80-968491-7-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Predmet je odporúčaný pre 1. rok štúdia študijného programu Výživa a hodnotenie kvality potravín
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 54

ABCDEFX
33,3 %18,5 %25,9 %14,8 %7,5 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 20. 05. 2019.

Typ výstupu: