27. 10. 2020  17:14 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N416Z0_4B - Základy fotografie a polygrafie (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: N416Z0_4B
Názov predmetu:
Základy fotografie a polygrafie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
2
 
Odporúčaný semester/trimester:
chémia, medicínska chémia a chemické materiály - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
biotechnológia - bakalársky (výberový), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa píšu dva písomné testy spolu za 40 bodov. Študent získa za predmet kredity, ak dosiahne v súčte minimálne 23 bodov. Hodnotenie sa robí podľa úspešnosti nasledovne: A 37 – 40 bodov, B 33 – 36 bodov, C 30 – 32 bodov, D 26 – 29 bodov, E 23 – 25 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent má vedomosti o histórii fotografie, základných princípoch vzniku analógového a digitálneho fotografického záznamu a princípoch technickej reprodukcie farby.
Je informovaný o trendoch v polygrafickom a obalovom priemysle. Pozná základné fázy polygrafickej výroby - príprava do tlače, tlač a dokončovacie spracovanie. Vie zhodnotiť vplyv jednotlivých tlačových techník na životné prostredie. Dokáže identifikovať ochranné prvky na ceninách. Rozumie základným princípom, zloženiu a tlači solárnych článkov.
 
Stručná osnova predmetu:
Grafický obraz a digitálny obraz.
Svetlo a farba, základy kolorimetrie.
Princípy technickej reprodukcie farby.
Záznam obrazu - analógový a digitálny fotoaparát, spracovanie fotografického záznamu.
Digitálna fotografia - spracovanie obrazového súboru.
Technológie tlačenej grafickej informácie - polygrafia.
Techniky tlače, rozdelenie a ich charakteristiky.
Tlačové formy.
Tlačové farby a papiere.
Princípy analógových a digitálnych tlačových techník, tlačové stroje.
Operácie dokončovacieho spracovania.
Identifikácia ochranných prvkov na ceninách.
Princípy, zloženie a tlač solárnych článkov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ŠIMA, J. -- ČEPPAN, M. -- JANČOVIČOVÁ, V. -- PROUSEK, J. -- VELIČ, D. Fotochémia: Princípy a aplikácie. Bratislava : STU v Bratislave, 2011. 337 s. ISBN 978-80-227-3440-0.
BANN, D. Polygrafická príručka. Bratislava: Vydavateľstvo Slovart , 2008. 224 s. ISBN 978-80-8085-590-1.

Odporúčaná:
PANÁK, J. -- ČEPPAN, M. -- DVONKA, V. -- KARPINSKÝ, Ľ. -- KORDOŠ, P. -- MIKULA, M. -- JAKUCEWICZ, S. Polygrafické minimum. Bratislava : TypoSet, 2008. 262 s. ISBN 978-80-970069-0-7.
KIPPHAN, H. Handbook of Print Media: Technologies and Production Methods. + CD-ROM. Berlin : Springer Verlag, 2001. 1207 s. ISBN 3-540-67326-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 354

A
BC
D
E
FX
43,2 %
33,1 %
14,7 %
5,6 %
3,4 %
0 %
Vyučujúci: Ing. Lukáš Gál, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Pavol Gemeiner, PhD. (cvičiaci)
Ing. Katarína Haberová, PhD. (cvičiaci)
doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Milena Reháková, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
20. 4. 2020
Schválil:
doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 20. 04. 2020.

Typ výstupu: