28. 3. 2020  20:01 Soňa
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N416Z0_4I - Zobrazovacie technológie (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N416Z0_4I
Názov predmetu: Zobrazovacie technológie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent sa aktívne zúčastňuje prednášok a cvičení, vypracuje výpočtové zadania a prezentuje písomnú správu.
Predmet je ukončený skúškou. Hodnotenie podľa platného študijného poriadku.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti zo základov architektúry zobrazovacích systémov, štruktúry a vlastností grafických obrazov. Ovláda princípy a systémy záznamu obrazu v klasických a digitálnych zobrazovacích systémoch, dokáže navrhnúť a analyzovať zobrazovacie systémy, materiály a postupy, ovláda postupy hodnotenia kvality obrazu v systémoch kontroly kvality.
 
Stručná osnova predmetu:
Všeobecná štruktúra a prvky zobrazovacieho systému
Vlastnosti svetla a interakcia svetla s hmotou
Štruktúry grafických obrazov a optické javy v štruktúrach grafických obrazov
Tónové vlastnosti obrazov a zobrazovacích systémov
Halogenidostrieborná fotografická svetlocitlivá vrstva ako systém záznamu obrazu
Princípy technickej reprodukcie farby, aditívne a subtraktívne systémy
Systémy digitálneho záznamu obrazu
Farebné digitálne zobrazovanie, priestory digitálnej reprezentácie farieb
Technická reprodukcia farby – reprodukcia farby v klasickej fotografii
Technická reprodukcia farby tlačovými postupmi
Modelovanie farebného tlačového zobrazenia
Princípy riadenej reprodukcie farieb (správa farieb, color management)
Vlastnosti a hodnotenie farebného obrazu
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HUNT, R W G. The reproduction of colur. New York: Wiley, 2004. 800 s. ISBN 978-0-863-43368-9.
MURPHY, C. -- BUNTING, F. -- FRASER, B. Správa barev. Brno: Computer Press, 2003. 520 s. ISBN 80-722-6943-7.
KAPLANOVÁ, M. Základy moderní polygrafie. Praha: Svaz polygrafických podnikatelů ČR, 2010. 390 s. ISBN 978-80-254-4230-2.
LEE, H. Introduction to Color Imaging Science. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 695 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 36

ABCDEFX
30,6 %25,0 %27,8 %11,1 %5,5 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Michal Čeppan, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. Michal Čeppan, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 20. 05. 2019.

Typ výstupu: