20. 10. 2020  14:56 Vendelín
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N416Z0_4I - Zobrazovacie technológie (FCHPT - ZS 2020/2021)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu:
N416Z0_4I
Názov predmetu:
Zobrazovacie technológie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
4
 
Odporúčaný semester/trimester:
prírodné a syntetické polyméry - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent sa aktívne zúčastňuje prednášok a cvičení, vypracuje výpočtové zadania a prezentuje písomnú správu.
Predmet je ukončený skúškou. Hodnotenie podľa platného študijného poriadku.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti zo základov architektúry zobrazovacích systémov, štruktúry a vlastností grafických obrazov. Ovláda princípy a systémy záznamu obrazu v klasických a digitálnych zobrazovacích systémoch, dokáže navrhnúť a analyzovať zobrazovacie systémy, materiály a postupy, ovláda postupy hodnotenia kvality obrazu v systémoch kontroly kvality.
 
Stručná osnova predmetu:
Všeobecná štruktúra a prvky zobrazovacieho systému
Vlastnosti svetla a interakcia svetla s hmotou
Štruktúry grafických obrazov a optické javy v štruktúrach grafických obrazov
Tónové vlastnosti obrazov a zobrazovacích systémov
Halogenidostrieborná fotografická svetlocitlivá vrstva ako systém záznamu obrazu
Princípy technickej reprodukcie farby, aditívne a subtraktívne systémy
Systémy digitálneho záznamu obrazu
Farebné digitálne zobrazovanie, priestory digitálnej reprezentácie farieb
Technická reprodukcia farby – reprodukcia farby v klasickej fotografii
Technická reprodukcia farby tlačovými postupmi
Modelovanie farebného tlačového zobrazenia
Princípy riadenej reprodukcie farieb (správa farieb, color management)
Vlastnosti a hodnotenie farebného obrazu
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HUNT, R W G. The reproduction of colur. New York: Wiley, 2004. 800 s. ISBN 978-0-863-43368-9.
MURPHY, C. -- BUNTING, F. -- FRASER, B. Správa barev. Brno: Computer Press, 2003. 520 s. ISBN 80-722-6943-7.
KAPLANOVÁ, M. Základy moderní polygrafie. Praha: Svaz polygrafických podnikatelů ČR, 2010. 390 s. ISBN 978-80-254-4230-2.
LEE, H. Introduction to Color Imaging Science. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 695 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 36

ABC
D
E
FX
30,6 %
25,0 %
27,8 %
11,1 %
5,5 %0 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Michal Čeppan, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 4. 2020
Schválil:
prof. Ing. Michal Čeppan, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Samuel Hraško dňa 20. 04. 2020.

Typ výstupu: