25. 6. 2019  11:34 Tadeáš
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 445T1_4D - Termická analýza a kalorimetria (FCHPT - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 445T1_4D
Názov predmetu: Termická analýza a kalorimetria
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška5 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: fyzikálna chémia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
aktívna účasť na prednáškach
 
Výsledky vzdelávania:
Zoznámiť sa s metódami termickej analýzy a ich využitím pri štúdiu materiálov.
 
Stručná osnova predmetu:
Definícia termickej analýzy a prehľad metód; Diferenčná kompenzačná kalorimetria - princíp a využitie; Diferenčná termická analýza - princíp a využitie; Termogravimetria - princíp a využitie; Simultánna termická analýza; Metódy založené na zmene rozmerov vzorky (dilatometria, TMA, DMA); Chemiluminiscencia - princíp a využitie; Iné termoanalytické metódy.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 4

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Peter Šimon, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. Peter Šimon, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 20. 05. 2019.

Typ výstupu: