26. 1. 2020  19:58 Tamara
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 428P0_4D - Počítačové modelovanie molekúl (FCHPT - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 428P0_4D
Názov predmetu: Počítačové modelovanie molekúl
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: fyzikálna chémia - doktorandský (výberový), 1. rok
fyzikálna chémia - doktorandský (výberový), 1. rok
organická technológia a technológia palív - doktorandský (výberový), 1. rok
organická technológia a technológia palív - doktorandský (výberový), 1. rok
teoretická a počítačová chémia - doktorandský (výberový), 1. rok
teoretická a počítačová chémia - doktorandský (výberový), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent musí absolvovať skúšku. Známkovanie je odvodené od aktuálne platného študijného poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent sa oboznámi so základnými princípmi kvantovej mechaniky atómov a molekúl. Naučí sa uskutočňovať výpočty optimálnych geometrií, energií a základných mikroskopických vlastností jednoduchých anorganických a organických molekúl na úrovni metódy Hartreeho-Focka a teórie funkcionálu elektrónovej hustoty. Vie aplikovať výpočtové metódy na riešenie vybraných chemických problémov.
 
Stručná osnova predmetu:
Geometria molekuly. Kvantovochemické prístupy ab initio a DFT. Korelačná energia. Molekulové orbitály. Výpočty energie molekuly, parciálnych nábojov na atómoch, dipólového momentu, ionizačného potenciálu a elektrónovej afinity. Termodynamické vlastnosti. Výpočty optických prechodov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
LUKEŠ, V. -- ILČIN, M. -- LAURINC, V. -- KLEIN, E. Počítačové modelovanie molekúl – Metódy počítačovej chémie. Bratislava: Nakladateľstvo STU , 2011. 291 s. ISBN 978-80-227-3456-1.
PIELA, L. Ideas of Quantum Chemistry. Amsterdam: Elsevier, 2007. 1090 s. ISBN 978-04-445-2227-6.
RAPTA, P. -- LUKEŠ, V. Organické materiály pre elektroniku, optoelektroniku a senzoriku: Aplikácia moderných spektroelektrochemických techník a metód počítačovej chémie. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2011. 200 s. ISBN 978-80-227-3617-6.
REMKO, M. Molekulové modelovanie: Princípy a aplikácie. Bratislava : SAP-Slovak Academic Press, 2000. 239 s. ISBN 80-88908-62-0.
LÖWDIN, P. Advances in Quantum Chemistry.Volume 18-1986. Orlando : Academic Press, 1986. 350 s.
LEVI, A. Applied Quantum Mechanics. Cambridge : Cambridge University Press, 2006. 558 s. ISBN 0-521-86096-2.
LAWLEY, K. Ab Initio Methods in Quantum Chemistry. Part I. Chichester : John Wiley & Sons, 1987. 556 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 3

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 20. 05. 2019.

Typ výstupu: