9. 8. 2020  1:18 Ľubomíra
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N412F0_4D - Fázové rovnováhy v kondenzovaných sústavách (FCHPT - 2019/2020 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
N412F0_4D
Názov predmetu:
Fázové rovnováhy v kondenzovaných sústavách
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
3
 
Odporúčaný semester/trimester: organická technológia a technológia palív - doktorandský (výberový), 1. rok
organická technológia a technológia palív - doktorandský (výberový), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienky na absolvovanie predmetu sú v súlade so Študijným poriadkom STU v Bratislave.
 
Výsledky vzdelávania:
Podmienky termodynamickej rovnováhy; fázové diagramy jednozložkových sústav; rovnováha tuhá látka-kvapalina v dvojzložkových a viaczložkových sústavách;grafické znázornenie sústav.
 
Stručná osnova predmetu:
Termodynamická rovnováha v heterogénnych sústavách; metódy zisťovania fázových premien; jedno a viaczložkové fázové diagramy kondenzovaných sústav; sústavy, ak je jednou zložkou voda; van'tHoffove diagramy; cyklické postupy oddeľovania solí z trojzložkových vodných roztokov
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HÍVEŠ, J. -- FELLNER, P. -- THONSTAD, J. -- KVANDE, H. -- STERTEN, A. Aluminium Electrolysis. Dusseldorf: Alumnium-Verlag, 2001. 360 s. ISBN 3-87017-270-3.
MALINOVSKÝ, M. -- DRÁTOVSKÝ, M. Heterogenní kondenzované anorganické systémy I: (Rovnovážne stavy. Praha : MŠ ČSR, 1986. 112 s.
ROUŠAR, I. -- MALINOVSKÝ, M. Teoretické základy pochodů anorganické technologie I.Chemickoinženýrská termodynamika. Praha : SNTL, 1987. 380 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 5

PN
100,0 %
0 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
20. 5. 2019
Schválil:
prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 20. 05. 2019.

Typ výstupu: