29. 1. 2020  18:00 Gašpar
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N400C8_4D - Chemické reaktory (FCHPT - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N400C8_4D
Názov predmetu: Chemické reaktory
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška4 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: organická technológia a technológia palív - doktorandský (výberový), 1. rok
organická technológia a technológia palív - doktorandský (výberový), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Obhajoba projektu, skúška - PhD
 
Výsledky vzdelávania:
Viacfázové reaktory, analýza dejov v reaktore prebiehajúcich, ich matematický opis, návrh, optimalizácia chodu, bezpečnostná analýza
 
Stručná osnova predmetu:
- Dvojfázové reaktory tekutina tuhá fáza, kvapalina plyn
- Trojfázové reaktory plyn kvapalina tuhá fáza
- Hybridné reaktory
- Dynamické správanie viacfázových reaktorov
- Bezpečnostná analýza viacfázových chemických reaktorov
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FROMENT, G F. -- BISCHOFF, K B. Chemical Reactor Analysis and Design. New York : John Wiley & Sons, 1990. 664 s. ISBN 0-471-51044-0.
FOGLER, H S. Elements of Chemical Reaction Engineering. New York: Prentice Hall PTR, 1999. 959 s. ISBN 0-13-531708-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 2

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 20. 05. 2019.

Typ výstupu: