26. 6. 2019  7:43 Adriána
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 421M0_4D - Matematické metódy teoretickej chémie (FCHPT - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 421M0_4D
Názov predmetu: Matematické metódy teoretickej chémie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: teoretická a počítačová chémia - doktorandský (povinný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Známkovanie je odvodené od aktuálne platného Študijného poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
 
Výsledky vzdelávania:
Naučiť študentov základné matematické metódy teoretickej chémie s dôrazom na teóriu grúp.
 
Stručná osnova predmetu:
Lineárne operátory.
Optimalizácia geometrie.
Aplikácie teórie grúp v chémii.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FIŠER, J. Úvod do molekulové symetrie. Aplikace teorie grup v chemii. Praha : SNTL, 1980. 287 s.
REMKO, M. Molekulové modelovanie: Princípy a aplikácie. Bratislava : SAP-Slovak Academic Press, 2000. 239 s. ISBN 80-88908-62-0.

Odporúčaná:
FIŠER, J. Úvod do kvantové chémie. Praha : Academia, 1983. 247 s.
BREZA, M. Group-Theoretical Analysis of Jahn Teller Systems. In KÖPPEL, H. -- YARKONY, D R. -- BARENTZEN, H. The Jahn-Teller Effect: Fundamentals and Implications for Physics and Chemistry. s. 51--76.
BREZA, M. Group-Theoretical Treatment of Pseudo-Jahn-Teller Systems. In ATANASOV, M. -- DAUL, C. -- TREGENNA-PIGGOTT, P L. Vibronic Interactions and the Jahn-Teller Effect. Heidelberg : Springer, 2012, s. 59--82. ISBN 978-94-007-2383-2.
DIXON, J D. -- MORTIMER, B. Permutations Groups. New York : Springer Verlag London, 1996. 346 s. ISBN 0-387-94599-7.
HUMPHREYS, J F. A Course in Group Theory. New York : Oxford University Press, 2001. 279 s. ISBN 0 19 853459 0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 16

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Martin Breza, CSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Martin Breza, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 20. 05. 2019.

Typ výstupu: