18. 11. 2019  21:59 Eugen
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N441M0_4I - Metabolomika (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N441M0_4I
Názov predmetu: Metabolomika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: biochémia a biomedicínske technológie - inžiniersky (výberový), 1. semester
biochémia a biomedicínske technológie - inžiniersky (výberový), 1. semester
biotechnológia - inžiniersky (výberový), 1. semester
biotechnológia - inžiniersky (výberový), 1. semester
potraviny, hygiena, kozmetika - inžiniersky (výberový), 1. semester
výživa a hodnotenie kvality potravín - inžiniersky (výberový), 1. semester
Stupeň štúdia: 1. + 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Úspešné napísanie písomných testov
 
Výsledky vzdelávania:
Metabolomika je moderná a rozvíjajúca sa veda, dopĺňajúca genomiku, transkriptomiku, proteomiku, ale aj analýzu komplexných zmesí, akými sú aj potraviny. Študent bude vedieť princípy najpoužívanejších metód v metabolomike – NMR spektroskopiu, vrátane in vivo, a hmotnostnú spektrometriu spojenú s chromatografickou separáciou, bude vedieť, ako ich použiť pri štúdiu endo- a exo-metabolómu s ich výhodami a nevýhodami. Absolventi predmetu budú tiež vedieť vyhodnotiť dáta multivariantnými štatistickými metódami.
 
Stručná osnova predmetu:
1.Úvod do metabolomiky.
2.NMR spektroskopia. Základné princípy. NMR spektrometer. Chemický posun. Spinové interakcie. Relaxácia.
3.Meranie NMR spektier. Príprava vzorky. Nastavenie spektrometra. Parametre merania. Pokročilé NMR metódy.
4.Metódy vyhodnotenia spektier. Binning. Kvantifikácia metabolitov.
5.In vivo MRS. Zvieracie modely. Lokalizácia. Pokročilejšie MRS metódy.
6.GC-MS. Princípy. Príprava vzorky. Derivatizácia. Meranie. Vyhodnocovanie
7.LC-MS. Princípy. Rozdiely oproti GC-MS. Využitie.
8.Štatistické vyhodnotenie metabolomických dát – redukcia a filtrovanie dát, normalizácia, PCA, PLS-DA
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
VARGA, Š. Matematická štatistika. Bratsilava : Nakladateľstvo STU, 2012. 219 s. ISBN 978-80-227-3789-0.

Odporúčaná:
LINDON, J. C., NICHOLSON, J. K, HOLMES, E. Handbook of Metabonomics and Metabolomics : Elsevier, 2007. 572 s. ISBN 978-04-445-2841-4

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
Ak si študent zapíše predmet v 1. semestri, už si ho nemôže zapísať v 3. semestri inžinierskeho štúdia.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: Ing. Michal Kaliňák, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
RNDr. Svatava Kašparová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. RNDr. Zdenko Takáč, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 11. 6. 2019
Schválil: prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 11. 06. 2019.

Typ výstupu: