28. 3. 2020  15:49 Soňa
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N445A0_4B - Aplikovaná NMR spektroskopia (FCHPT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N445A0_4B
Názov predmetu: Aplikovaná NMR spektroskopia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: Ing. Jana Doháňošová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Ivana Tóthová (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Marián Valko, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 4. 6. 2019
Schválil: prof. Ing. Marián Valko, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 04. 06. 2019.

Typ výstupu: