19. 1. 2020  6:48 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-KDNP - Kovové a drevené nosné prvky (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-KDNP
Názov predmetu: Kovové a drevené nosné prvky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet a skúška (získanie minimálne 56/100 bodov na skúške)
 
Výsledky vzdelávania:
Poslucháč sa oboznámi s oceľou a s drevom ako konštrukčnými materiálmi a s princípmi navrhovania a posudzovania prvkov a spojov kovových a drevených konštrukcií.
 
Stručná osnova predmetu:
Charakteristika kovových konštrukcií. Výroba a základné vlastnosti ocele. Spoľahlivosť a zásady výpočtu oceľ. konštrukcií podľa medzných stavov. Spoje zvarové a skrutkové. Navrhovanie ťahaných, tlačených, ohýbaných prútov a priehradových nosníkov. Stabilitné problémy tlačených a ohýbaných oceľových prútov. Konštrukčné detaily prvkov oceľových konštrukcií. Nosné systémy oceľových hál. Drevo ako konštrukčný materiál. Spoje a spájanie drevených prvkov. Navrhovanie a posudzovanie drevených nosných prvkov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BALÁŽ, I. -- AGÓCS, Z. Kovové konštrukcie I.: Príručka pre navrhovanie prvkov oceľových konštrukcií - I.časť. Bratislava : STU v Bratislave, 1994. 495 s. ISBN 80-227-0637-X.
VOŘÍŠEK, V. -- CHLADNÝ, E. -- MELCHER, J. Prvky kovových konštrukcií. Bratislava : Alfa, 1983. 543 s.
TATARKO, P. Oceľové a drevené konštrukcie I.: alebo nevážno-vážne pojednanie o prvkoch konštrukcií oceľových a drevených. Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2008. 494 s. ISBN 978-80-227-2924-6.
DUTKO, P. Drevené konštrukcie. Bratislava : STU v Bratislave, 1991. 121 s. ISBN 802270380X.
BALÁŽ, I. Navrhovanie oceľových konštrukcií podľa eurokódov na Slovensku. Porovnanie STN EN 1993 s STN 73 1401, resp. STN P ENV 1993. In BALÁŽ, I. -- ÁROCH, R. -- CHLADNÝ, E. -- KMEŤ, S. -- VIČAN, J. Navrhovanie oceľových konštrukcií podľa Eurokódu 3 STN EN 199, časti -1-1:2006 a časti -1-8:2007, podľa ich národných príloh NA: 2007 a NA: 2008 a ich opráv AC: 2009 a AC: 2009. 2. vyd. Bratislava : Inžinierske konzultačné stredisko Slovenskej komory stavebných inžinierov, 2010, s. 1--22. ISBN 978-80-89113-68-2.
SANDANUS, J. -- SÓGEL, K. Drevené konštrukcie – príklady . Bratislava: ES STU , 2010. ISBN 978-80-227-3331-1.
DRAŠKOVIČ, F. -- SANDANUS, J. -- SÓGEL, K. Navrhovanie nosných konštrukcií stavieb.5: Drevené konštrukcie. Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2009. 115 s. ISBN 978-80-227-3060-0.

Odporúčaná:
ÁROCH, R.: Texty k prednáškam, [online], 2013
SANDANUS, J.: Texty k prednáškam, [online], 2013
ŠTUJBEROVÁ, M.: Texty k prednáškam, [online], 2014

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1133

ABCDEFX
10,2 %23,7 %33,4 %17,7 %3,6 %11,4 %
Vyučujúci: doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Ján Brodniansky, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
Ing. Tomáš Klas, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
Ing. Michal Kováč, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
Ing. Martin Magura, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
Ing. Lucia Ondrušková (cvičiaci)
Ing. Adam Petrík (cvičiaci)
doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Miloš Slivanský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Kristián Sógel, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
Ing. Róbert Štecák (cvičiaci)
doc. Ing. Magdaléna Štujberová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 6. 6. 2019
Schválil: doc. Ing. Magdaléna Štujberová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 06. 06. 2019.

Typ výstupu: