26. 1. 2020  0:32 Tamara
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 230101_BDP - Základy strojného inžinierstva (SjF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 230101_BDP
Názov predmetu: Základy strojného inžinierstva
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
50 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 7
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná mechanika a mechatronika - bakalársky (povinný), 1. semester
aplikovaná mechanika a mechatronika (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinný), 1. semester
automatizácia a informatizácia strojov a procesov - bakalársky (povinný), 1. semester
automobily a mobilné pracovné stroje - bakalársky (povinný), 1. semester
automobily a mobilné pracovné stroje (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinný), 1. semester
energetické stroje a zariadenia - bakalársky (povinný), 1. semester
environmentálna výrobná technika - bakalársky (povinný), 1. semester
meranie a manažérstvo kvality v strojárstve - bakalársky (povinný), 1. semester
meranie a manažérstvo kvality v strojárstve (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinný), 1. semester
prevádzkový technik dopravnej a výrobnej techniky - bakalársky (povinný), 1. semester
strojárske technológie a materiály - bakalársky (povinný), 1. semester
strojárske technológie a materiály (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinný), 1. semester
technika ochrany životného prostredia - bakalársky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Maximálny počet bodov , ktorý môže študent získať je 100. Študent vypracuje na cvičeniach štyri samostatné zadania (programy), každé z nich venované určitej problematike predmetu. Na konci smestra študent absolvuje na cvičení test, z ktorého môže získať maximálne 10 bodov.

Skúška pozostáva z písomnej a ústnej časti, kde dostane študent 10 otázok. Každá otázka je hodnotená maximálnym počtom bodov 10.
Účasť na cvičeniach je povinná, povoľujú sa maximálne dve ospravedlnené absencie.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa všeobecné poznatky o základných strojových súčiastkach, základných princípoch funkčnosti jednoduchých montážnych jednotiek a mechanizmov. Bude vedieť vypracovať a čítať ich technickú dokumentáciu v súlade s pravidlami technickej normalizácie. Získa poznatky z oblasti rozmerovej a geometrickej presnosti strojových súčiastok a z oblasti predpisovania kvality povrchu súčiastok.
 
Stručná osnova predmetu:
Zobrazovanie na technických výkresoch. Pravouhlé zobrazovanie na niekoľko priemetní. Kreslenie rezov, prierezov a prienikov. Kótovanie strojových súčiastok. Všeobecné zásady kótovania. Presnosť strojových súčiastok. Rozmerové a geometrické tolerancie strojových súčiastok. Kvalita povrchu strojových súčiastok a jej predpisovanie na výkrese. Funkcia a zobrazovanie základných strojových súčiastok, montážnych jednotiek a mechanizmov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
NEMČEKOVÁ, M. Základy strojného inžinierstva. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012. 243 s. ISBN 978-80-227-3799-9.
NEMČEKOVÁ, M. Základy strojného inžinierstva: návody na cvičenia. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2014. 100 s. ISBN 978-80-227-4149-1.
ANTALA, J. Základy strojného inžinierstva: Pracovné listy k prednáškam. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012. 218 s. ISBN 978-80-227-3772-2.
ANTALA, J. Základy strojného inžinierstva: Zbierka úloh. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 115 s. ISBN 978-80-227-2949-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 3232

ABCDEFX
3,3 %5,7 %10,9 %19,3 %45,3 %15,5 %
Vyučujúci: prof. Ing. Miroslav Bošanský, CSc. (zodpovedný za predmet)
Mgr. Roman Protasov (cvičiaci)
Ing. Carmen Schmidtova (cvičiaci, skúšajúci) - anglický jazyk
Ing. Karol Sloboda (cvičiaci)
Ing. Pavol Tököly, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Juraj Úradníček, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 11. 6. 2019
Schválil: prof. Ing. Miroslav Bošanský, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 11. 06. 2019.

Typ výstupu: