30. 10. 2020  12:10 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-MHAP - Morfologické a hydraulické aspekty povodia (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-MHAP
Názov predmetu:
Morfologické a hydraulické aspekty povodia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
4
 
Odporúčaný semester/trimester:
krajinárstvo a krajinné plánovanie - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa odovzdávajú zadania, ktoré sú ohodnotené. Výsledná známka sa generuje s nasledovnými váhami: vypracované zadania 20%, skúška 80%.
 
Výsledky vzdelávania:
Zvládnutie súboru poznatkov z oblasti terénnych prác zameraných na rekognoskáciu terénu a prípravu terénnych údajov pre projekty v krajinnom inžinierstve. Získanie a vyhodnotenie morfologických charakteristík povodia.
Študent získa schopnosť zamerať a vyhodnotiť morfologické charakteristiky povodia, spracovávať namerané údaje na prípravu podkladov pre projekty a kombinovať namerané údaje s geografickými databázami.
Náplňou predmetu je aj spracovanie a post-processing nameraných údajov v GIS a CAD systémoch a ich kombinácia s údajmi z geografických databáz Slovenska v rôznych geografických súradnicových systémoch. Súčasťou post-processingu je aj návrh trasy a tvorba pozdĺžneho profilu a priečnych profilov v špecializovaných softvéroch.
Ďalšou oblasťou predmetu je implementácia a využitie morfologických charakteristík povodia v hydraulickom modelovaní a modelovaní vývoja kvality habitatu.
 
Stručná osnova predmetu:
Geografické súradnicové systémy a možnosti kombinácie údajov v rôznych projekciách
Príprava dát v teréne
Príprava podkladov pre meranie v teréne z geografických databáz
Možnosti nadviazania terénnych meraní na známe body v sieti JTSK (v prípade, že nie sú dostupné známe body, možnosti využitia GPS a GNSS pre orientáciu v teréne)
Špecifiká získania charakteristických terénnych údajov pre hydraulické modelovanie
Spracovanie morfologických údajov
Meranie abiotických a biotických charakteristík pre vyhodnotenie kvality akvatického habitatu
Vytyčovacie práce zamerané na zakrivenú trať korýt tokov
Využite GIS GPS a geodetickej GNSS pri získavaní terénnych údajov
Interpretácia a spracovanie dát z terénnych meraní v Geografických informačných systémoch a ich kombinácia s vopred pripravenými údajmi, georeferencovanie rastrových podkladov a možnosti kombinácie údajov v rôznych projekciách
Spôsob tvorby a úpravy povrchu terénu v softvéri AutoCAD Civil3D s využitím nameraných dát v kombinácii s údajmi z geografických databáz
Využitie pripraveného povrchu terénu pri návrhu trasy a tvorbe pozdĺžneho profilu a priečnych profilov v softvéri AutoCAD Civil3D a HYDROCHECK
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MACURA, V. -- SZOLGAY, J. -- KOHNOVÁ, S. Úpravy tokov. Bratislava : STU v Bratislave, 2002. 272 s. ISBN 80-227-1673-1.
MACURA, V. -- IZAKOVIČOVÁ, Z. Krajinnoekologické aspekty revitalizácie tokov. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 272 s. ISBN 80-227-1343-0.
MACURA, V. -- HALAJ, P. Úpravy a revitalizácie vodných tokov. Bratislava: STU v Bratislave, 2013. 228 s. ISBN 978-80-227-3925-2.
JEŽKO, J. -- KYRINOVIČ, P. Geodézia v stavebníctve: Návody na cvičenia. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013. 133 s. ISBN 978-80-227-3971-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 24

A
B
C
D
E
FX
66,7 %
20,8 %
12,5 %
0 %
0 %
0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Viliam Macura, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. Andrej Škrinár, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
11. 6. 2019
Schválil:
prof. Ing. Viliam Macura, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 11. 06. 2019.

Typ výstupu: