10. 12. 2019  0:20 Radúz
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 220100_BDP - Programovanie priemyselných počítačov (SjF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 220100_BDP
Názov predmetu: Programovanie priemyselných počítačov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: prevádzkový technik dopravnej a výrobnej techniky - bakalársky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú tri písomné previerky po 20 bodoch. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 55 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 50 bodov, na hodnotenie C najmenej 45 bodov, na hodnotenie D najmenej 39 bodov a na hodnotenie E najmenej 34 bodov.
Predmet končí skúškou, ktorá pozostáva z písomnej a ústnej skúšky s celkovým počtom bodov 30. Na získanie hodnotenia A zo skúšky je potrebné získať najmenej 28 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 25 bodov, na hodnotenie C najmenej 23 bodov, na hodnotenie D najmenej 20 bodov a na hodnotenie E najmenej 17 bodov.
Výsledné hodnotenie predmetu je 0,5 krát súčet bodov z písomných previerok + počet bodov zo skúšky. Na získanie celkového hodnotenia A je potrebné získať najmenej 55 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 50 bodov, na hodnotenie C najmenej 45 bodov, na hodnotenie D najmenej 39 bodov a na hodnotenie E najmenej 34 bodov.
Kredity nebudú udelené študentovi, ktorého súčet bodov z písomných previerok počas semestra je menší ako 25.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent sa oboznámi s fyzikálnymi princípmi a konštrukčnom riešení súčasných automatizačných prostriedkov tak, aby pokrývali nevyhnutné funkcie v regulačnom a riadiacom reťazci, pričom dôraz sa predovšetkým kladie na základné princípy a možnosti ich aplikačného využitia. Študent získa nevyhnutné informácie o prostriedkoch na získavanie informácií, prenos a úpravu signálov, prostriedkoch na spracovanie a manažment informácií v informačných podsystémoch riadiacich systémov, ako aj akčných členoch. Na základe vyššie uvedených znalostí má byť študent schopný v zmysle normy IEC 61131 zvládnuť základne programovacie jazyky používané na programovateľných automatoch.
 
Stručná osnova predmetu:
- Automatizované systémy riadenia technologických procesov. Architektúra riadiaceho reťazca. Rozdelenie technických prostriedkov a ich funkcia v riadiacom reťazci.
- Informačné podsystémy riadiacich systémov. Zber a základné spracovanie procesných veličín. Architektúra meracích systémov.
- Priemyselné regulátory a procesné stanice. Charakteristika, aplikačné určenie. Prvky číslicových regulátorov.
- Programovateľné automaty. Charakteristika a aplikačné určenie. Systémové prvky. Programový cyklus programovateľného automatu.
- Norma IEC 61131. Programovacie jazyky programovateľných automatov.
- Riadiace systémy na báze priemyselných PC. Architektúra riadiaceho systému s PC. Operačné systémy na riadenie v reálnom čase.
- Distribuované riadiace systémy. Charakteristika distribuovaných riadiacich systémov. Architektúra distribuovaných riadiacich systémov.
- Snímače pre priemyselné aplikácie diskrétnych procesov.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
JUHÁS, M. -- SÁSIK, J. Informačné a riadiace systémy. Bratislava : FX s.r.o., 2008. 166 s. ISBN 978-80-89313-06-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 23

ABCDEFX
43,5 %13,0 %30,4 %13,1 %0 %0 %
Vyučujúci: Ing. Lukáš Bartalský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Martin Juhás, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Ján Vachálek, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 11. 6. 2019
Schválil: doc. Ing. Ján Vachálek, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 11. 06. 2019.

Typ výstupu: