15. 12. 2019  13:24 Ivica
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 242202_BDP - Mechanika tekutín (SjF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 242202_BDP
Názov predmetu: Mechanika tekutín
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
50 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná mechanika a mechatronika - bakalársky (povinný), 3. semester
aplikovaná mechanika a mechatronika (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinný), 3. semester
automatizácia a informatizácia strojov a procesov - bakalársky (povinný), 3. semester
automobily a mobilné pracovné stroje - bakalársky (povinný), 3. semester
energetické stroje a zariadenia - bakalársky (povinný), 3. semester
environmentálna výrobná technika - bakalársky (povinný), 3. semester
meranie a manažérstvo kvality v strojárstve - bakalársky (povinný), 3. semester
strojárske technológie a materiály - bakalársky (povinný), 3. semester
technika ochrany životného prostredia - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent získa kredity, ak v rámci cvičení získa z maximálne 20 bodov minimálne 10 bodov, ďalších maximálne 80 bodov získa študent počas skúšky. Súčet získaných bodov zo skúšky a cvičení musí byť minimálne 56. Skúška pozostáva z ústnej a písomnej časti.
Maximálne 20 bodov v rámci cvičení získa študent na základe výsledkov testu.
 
Výsledky vzdelávania:
Pochopiť základy hydrostatiky a hydromechaniky. Pochopiť vznik síl od hydrostatického tlaku na rovinné aj zakrivené povrchy. Vysvetliť prípady relatívneho pokoja kvapalín. Vysvetliť zákonitosti prúdenia stlačiteľných aj nestlačiteľných tekutín. Kinematika a dynamika pohybu tekutiny. Naučiť sa počítať parametre prúdu pomocou Bernoulliho rovnice. Vysvetliť laminárne a turbulentné prúdenie vyskytujúce sa v technických aplikáciách. Pochopiť neustálené prúdenie v potrubiach.
 
Stručná osnova predmetu:
- Vlastnosti tekutín (stlačiteľnosť, rozťažnosť, povrchové napätie, viskozita)
- Eulerove rovnice hydrostatiky. Relatívny pokoj kvapaliny.
- Tlakové sily na plochy. Tlaková sila na rovinnú a všeobecnú plochu.
- Metódy sledovania pohybu, prúdnica, prúdová trubica. Hydrodynamika prúdovej trubice. Bernoulliho rovnica.
- Prúdenie viskóznej tekutiny. Bernoulliho rovnica pre viskóznu tekutinu. Dĺžkové a miestne odpory. Potrubné systémy a ich riešenie.
- Hybnosť a moment hybnosti prúdiacej tekutiny. Eulerova rovnica čerpadla a turbíny.
- Neustálené prúdenie tekutín. Hydraulický ráz.
- Prúdenie pri nízkych Reynoldsových číslach. Prúdenie v medzerách.
- Izoentropické prúdenie plynov. Podzvukové a nadzvukové prúdenie.
- Základy aerodynamiky. Medzná vrstva. Odpor tlaku, odpor trenia, aerodynamický profil.
- Rozmerová analýza a podobnosť javov v mechanike tekutín.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GANČO, M. Mechanika tekutín. bratislava : STU v Bratislave, 1990. 240 s. ISBN 80-05-00549-0.
VARCHOLA, M. -- KNÍŽAT, B. Mechanika tekutín. Riešené úlohy: Časť I. Základné vlastnosti tekutín. Hydrostatika. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 159 s. ISBN 978-80-227-2803-4.
VARCHOLA, M. -- KNÍŽAT, B. Mechanika tekutín. Riešené úlohy. Časť II.: Kinematika tekutín. Dynamika ideálnej tekutiny. Režimy prúdenia. Dynamika reálnej tekutiny. Hydrodynamická podobnosť. Bratislava : STU v Bratislave, 2010. 175 s. ISBN 978-80-227-3260-4.
GANČO, M. -- IVANTYŠYN, J. -- ŠEBESTA, S. Hydromechanika: Zbierka úloh. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1989. 163 s. ISBN 80-227-0159-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1981

ABCDEFX
7,6 %9,6 %13,8 %21,3 %41,0 %6,7 %
Vyučujúci: doc. Ing. Branislav Knížat, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Matej Kurilla (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Michal Masaryk, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Marek Mlkvik, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Róbert Olšiak, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Karol Prikkel, CSc. (prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Jaroslav Šustek, PhD. (cvičiaci)
Ing. František Világi, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 12. 6. 2019
Schválil: doc. Ing. Branislav Knížat, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 12. 06. 2019.

Typ výstupu: