14. 12. 2019  9:27 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 250202_BDP - Technológia I (SjF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 250202_BDP
Názov predmetu: Technológia I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
37 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná mechanika a mechatronika - bakalársky (povinný), 3. semester
aplikovaná mechanika a mechatronika (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinný), 3. semester
automatizácia a informatizácia strojov a procesov - bakalársky (povinný), 3. semester
automobily a mobilné pracovné stroje - bakalársky (povinný), 3. semester
energetické stroje a zariadenia - bakalársky (povinný), 3. semester
environmentálna výrobná technika - bakalársky (povinný), 3. semester
meranie a manažérstvo kvality v strojárstve - bakalársky (povinný), 3. semester
prevádzkový technik dopravnej a výrobnej techniky - bakalársky (povinný), 3. semester
strojárske technológie a materiály - bakalársky (povinný), 3. semester
technika ochrany životného prostredia - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa píšu tri zápočtové testy spolu, každý za 20 bodov. Na úspešné absolvovanie testov je potrebné získať z každého minimálne 10 bodov. Skúška, skladajúca sa z troch písomných a ústnych častí, je hodnotená maximálne 30 bodmi z každej časti. Na úspešné absolvovanie skúšky je potrebné získať minimálne 17 bodov z každej časti. Študent získa za predmet kredity ak úspešne absolvuje zápočtové testy a skúšku. Hodnotenie sa robí zo súčtu bodov zápočtového testu a skúšky pre každú z troch častí následovne: A 46-50 bodov, B 41-45 bodov, C 37-40 bodov, D 32-36 bodov, E 31-27 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet umožní študentom získať základné poznatky o princípoch, možnostiach a použití troch najrozšírenejších skupín strojárskych technológií - zlievania, zvárania a tvárnenia, nevyhnutné pre ich aplikáciu v strojárskej výrobe.
 
Stručná osnova predmetu:
Historický úvod. Spracovanie materiálov: definícia, hľadiská, rozdelenie, kvalita.
Základné zlievárenské vlastnosti kovov a zliatin. Tuhnutie odliatkov vo forme. Chyby odliatkov. Modelové zariadenie. Formovacie materiály. Spôsoby výroby foriem. Úvod do zvárania a príbuzných procesov. Zváranie plameňom. Oblúkové zváranie. Odporové zváranie. Spájkovanie. Tepelné delenie kyslíkom. Teoretické predpoklady tvárnenia, plošné tvárnenie. Objemové tvárnenie za studena. Objemové tvárnenie za tepla. Nekonvenčné technológie tvárnenia. Tvárnenie plastov, lisovanie práškov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
STANČEK, L. Technológia I: Zlievanie. Bratislava : STU v Bratislave, 2006. 136 s. ISBN 80-227-2350-9.
KOSTKA, P. Metal Forming. Bratislava : STU v Bratislave, 2002. 117 s. ISBN 80-227-1801-7.
KOSTKA, P. -- LUKŠIC, J. -- PODOLSKÝ, M. Technológia tvárnenia. Bratislava : STU v Bratislave, 1995. 205 s. ISBN 80-227-0793-7.
SEJČ, P. Technológia I: Zváranie. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013. 98 s. ISBN 978-80-227-4099-9.
SEJČ, P. -- BRUSILOVÁ, A. -- SCHREK, A. Technológia I: Návody na cvičenia. Bratislava : STU v Bratislave, 2006. 149 s. ISBN 80-227-2377-0.
IŽDINSKÁ, Z. Metal casting. Bratislava : STU v Bratislave, 2007. 112 s. ISBN 978-80-227-2660-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 2199

ABCDEFX
4,7 %12,8 %25,0 %33,7 %10,7 %13,1 %
Vyučujúci: Ing. Judita Belanová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Igor Berta, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Alena Brusilová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Zuzana Gábrišová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Pavol Sejč, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. Alexander Schrek, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Branislav Vanko, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 12. 6. 2019
Schválil: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 12. 06. 2019.

Typ výstupu: