28. 9. 2020  11:42 Václav
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 284296_BDP - Zdravotná telesná výchova (SjF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu:
284296_BDP
Názov predmetu: Zdravotná telesná výchova
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
20 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
1
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná mechanika a mechatronika - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
aplikovaná mechanika a mechatronika (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
automatizácia a informatizácia strojov a procesov - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
automobily a mobilné pracovné stroje - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
energetické stroje a zariadenia - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
environmentálna výrobná technika - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
meranie a manažérstvo kvality v strojárstve - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
strojárske technológie a materiály - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
technika ochrany životného prostredia - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
prevádzkový technik dopravnej a výrobnej techniky - bakalársky (výberový), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
seminárna práca podľa zdravotného oslabenia
 
Výsledky vzdelávania:
Pochopiť, spoznať možnosti stabilizácie a odstránenie zdravotných porúch, orientácia na rozvoj aktuálnych schopností a zmeny zručností, vedomia a konania zdravotne oslabených, vytvárať optimálne edukačné prostredie
 
Stručná osnova predmetu:
• Edukačné prostredie zdravotne oslobodených s telesnou, sluchovou, zrakovou a inou poruchou
• Šport- významný terapeutický prostriedok telesnej, psychologickej a sociálnej rehabilitácie zdravotne oslobodených
• Edukačné bariéry účasti zdravotne oslobodených v športe
• Ovplyvňovanie zdravotných porúch športovou činnosťou
• Tréning imunitného systému
• Paraolympijské súťaže
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
CEPKOVÁ, A. Zdravotná telesná výchova. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013. 103 s. ISBN 978-80-227-4050-0.
JÁNOŠDEÁK, J. -- LABUDOVÁ, J. Telesná výchova oslabených. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 1979. 134 s.
BINOVSKÝ, A. Funkčná anatómia pohybového systému. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2003. 274 s. ISBN 80-223-1380-7.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 29

ZFX
100,0 %
0 %
Vyučujúci:
Mgr. Alena Cepková, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
12. 6. 2019
Schválil: Mgr. Alena Cepková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 12. 06. 2019.

Typ výstupu: