7. 12. 2019  3:01 Ambróz
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 220314_BDP - Informačné a riadiace systémy (SjF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 220314_BDP
Názov predmetu: Informačné a riadiace systémy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
33 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: prevádzkový technik dopravnej a výrobnej techniky - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú tri písomné previerky po 20 bodoch. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 55 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 50 bodov, na hodnotenie C najmenej 45 bodov, na hodnotenie D najmenej 39 bodov a na hodnotenie E najmenej 34 bodov.
Predmet končí skúškou, ktorá pozostáva z písomnej a ústnej skúšky s celkovým počtom bodov 30. Na získanie hodnotenia A zo skúšky je potrebné získať najmenej 28 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 25 bodov, na hodnotenie C najmenej 23 bodov, na hodnotenie D najmenej 20 bodov a na hodnotenie E najmenej 17 bodov.
Výsledné hodnotenie predmetu je 0,5 krát súčet bodov z písomných previerok + počet bodov zo skúšky. Na získanie celkového hodnotenia A je potrebné získať najmenej 55 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 50 bodov, na hodnotenie C najmenej 45 bodov, na hodnotenie D najmenej 39 bodov a na hodnotenie E najmenej 34 bodov.
Kredity nebudú udelené študentovi, ktorého súčet bodov z písomných previerok počas semestra je menší ako 25.
 
Výsledky vzdelávania:
Študenti sa oboznámia s možnosťami získavania, spracovávania a využitia informácií v oblasti priemyselnej automatizácie pomocou informačných a riadiacich systémov. Vedia využiť tieto systémy pri riadení strojov a procesov. Ovládajú praktické postupy a nástroje na špecifikáciu a konfiguráciu takýchto systémov.
 
Stručná osnova predmetu:
- Získavanie, uchovávanie, spracovávanie a využívanie informácií v oblasti priemyselnej automatizácie, informačný podsystém riadiacich systémov.
- Všeobecná štruktúra, poslanie, koncepcia a signálová unifikácia stavebnicovej skladby systémov na analógové riadenia. Kompaktné a modulové spojité elektronické regulačné systémy. Štruktúra regulátorov a príklady regulačných obvodov.
- Priemyselné číslicové regulátory, ich charakteristika, štruktúra zapojenia funkčných blokov. Vstupy, výstupy a ovládacie prvky regulátorov. Konfigurácia a nastavenie parametrov číslicových regulátorov a ich aplikačné možnosti využitia.
- Logické systémy, základy Booleovej algebry, zápis logických funkcií, Karnoughove mapy, normálne formy booleovských funkcií a munimalizácia logických funkcií.
- Logické procesory a možnosti realizácie logických procesorov mikroprocesormi. Štruktúra, inštalácia, programovanie, funkcie a konfigurácia logických modulov.
- Mikro PLC systémy, základné informácie o automatoch a príklady ich aplikačného využitia. Základné princípy činnosti, práca s údajmi, programovanie, komunikačné možnosti a príslušenstvo automatov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
JUHÁS, M. -- SÁSIK, J. Informačné a riadiace systémy. Bratislava : FX s.r.o., 2008. 166 s. ISBN 978-80-89313-06-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 176

ABCDEFX
36,4 %26,7 %19,9 %11,4 %5,1 %0,5 %
Vyučujúci: Ing. Lukáš Bartalský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Martin Juhás, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Ján Vachálek, PhD. (zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 9. 9. 2019
Schválil: doc. Ing. Ján Vachálek, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 09. 09. 2019.

Typ výstupu: