19. 1. 2020  5:05 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I1-MAPI - Manažment priestorových informácií (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-MAPI
Názov predmetu: Manažment priestorových informácií
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra úspešne absolvovaný test
Správne vypracované všetky zadania
Získanie minimálne 56% bodov na skúške
 
Výsledky vzdelávania:
Získať poznatky o vyhľadávaní, reštrukturalizácii, analýze a poskytovaní priestorových dát, pochopiť princípy manažmentu priestorových informácií. Vedieť popísať štruktúru zdrojov a metódy napĺňania priestorových databáz a ich reštrukturalizáciu na účely priestorových analýz v prostredí geografických informačných systémov (GIS). Získať základné poznatky o distribúcii a zdieľaní priestorových informácií najmä vo webovom prostredí. Pochopiť princípy budovania infraštruktúry pre priestorové informácie. Získať poznatky o geoinformačnej podpore priestorovo orientovaných systémov a aktivít v SR.
 
Stručná osnova predmetu:
Napĺňanie priestorových databáz, reštrukturalizácia priestorových dát, priestorové analýzy.
Manažment GIS.
Hodnotenie kvality, ochrany a bezpečnosti dát v GIS.
Distribúcia, výmena a zdieľanie priestorových informácií vo webovom prostredí.
Vývoj infraštruktúry pre priestorové informácie.
Normalizácia/štandardizácia v oblasti priestorových informácií.
Rezortné informačné systémy geodézie, kartografie a katastra. Základná báza pre geografický informačný systém (ZB GIS) (definícia, tvorba a jej využitie v tematicky orientovaných aplikáciách).
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GOMARASCA, M A. Basics of geomatics. Dordrecht : Springer Science+Business Media B.V., 2009. 656 s. ISBN 978-1-4020-9013-4.
HLÁSNY, T. Geografické informačné systémy - Priestorové analýzy. Banská Bystrica: Agentúra ZEPHYROS & Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav Zvolen, 2007. 160 s. ISBN 978-80-8093-029-5.
TUČEK, J. Geografické informační systémy: Principy a praxe. Praha : Computer Press, 1998. 424 s. ISBN 80-7226-091-X.
Kompendium PANEL-GI:Využitie geografických informácií a geografických informačných systémov. Žilina : Žilinská univerzita, 2001. 169 s. ISBN 80-7100-915-6.
PENG, Z. -- TSOU, M. Internet GIS: Distributed geographic information services for the internet and wireless networks. Hoboken : Wiley&Sons, 2003. ISBN 0-471-35923-8.
LI, K. -- VANGENOT, C. Web and Wireless Geographical Information Systems: Proceedings.5th International Workshop ,W2GIS 2005/Lausanne,Switzerland,December 2005. Berlin : Springer Verlag, 2005. ISBN 3-540-30848-2.
XIONG, H. -- SHEAKER, S. Encyklopedia of GIS. New York: Springer, 2008. 1370 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 104

ABCDEFX
26,9 %13,5 %13,5 %19,2 %24,0 %2,9 %
Vyučujúci: doc. Ing. Renata Ďuračiová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD. (cvičiaci)
Ing. Tibor Lieskovský, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Filip Pružinec (cvičiaci)
Ing. Alexandra Rášová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 6. 2019
Schválil: doc. Ing. Renata Ďuračiová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 13. 06. 2019.

Typ výstupu: