17. 1. 2020  14:01 Nataša
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 220302_BDP - Automatizácia a meranie (SjF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 220302_BDP
Názov predmetu: Automatizácia a meranie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
40 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia a informatizácia strojov a procesov - bakalársky (povinný), 5. semester
aplikovaná mechanika a mechatronika - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
aplikovaná mechanika a mechatronika (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
automobily a mobilné pracovné stroje - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
energetické stroje a zariadenia - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
environmentálna výrobná technika - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
meranie a manažérstvo kvality v strojárstve - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
strojárske technológie a materiály - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
technika ochrany životného prostredia - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú tri písomné previerky po 20 bodoch. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 55 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 50 bodov, na hodnotenie C najmenej 45 bodov, na hodnotenie D najmenej 39 bodov a na hodnotenie E najmenej 34 bodov.
Predmet končí skúškou, ktorá pozostáva z písomnej a ústnej skúšky s celkovým počtom bodov 30. Na získanie hodnotenia A zo skúšky je potrebné získať najmenej 28 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 25 bodov, na hodnotenie C najmenej 23 bodov, na hodnotenie D najmenej 20 bodov a na hodnotenie E najmenej 17 bodov.
Výsledné hodnotenie predmetu je 0,5 krát súčet bodov z písomných previerok + počet bodov zo skúšky. Na získanie celkového hodnotenia A je potrebné získať najmenej 55 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 50 bodov, na hodnotenie C najmenej 45 bodov, na hodnotenie D najmenej 39 bodov a na hodnotenie E najmenej 34 bodov.
Kredity nebudú udelené študentovi, ktorého súčet bodov z písomných previerok počas semestra je menší ako 25.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné teoretické a praktické poznatky z oblasti automatizácie a merania. Bude vedieť formulovať a riešiť jednoduché úlohy analýzy a syntézy spojitého a diskrétneho riadenia. Osvojí si základné pojmy z merania, oboznámi sa s vlastnosťami meracích prístrojov, fyzikálnymi princípmi snímačov a metódami merania vybraných technických veličín.
 
Stručná osnova predmetu:
- základné pojmy z automatizácie, princíp a realizácia automatického riadenia
- metódy a formy matematického popisu lineárnych spojitých systémov
- základné vlastnosti a klasifikácia riadených systémov podľa typu prenosu
- štruktúra a vlastnosti obvodov automatického riadenia
- stabilita a kvalita riadenia
- charakteristiky základných typov spojitých regulátorov
- syntéza riadenia v spojitých a diskrétnych obvodoch automatického riadenia
- základné pojmy z merania, veličiny a jednotky
- charakteristika meracích metód a prostriedkov
- vyhodnotenie merania, chyby merania
- statické a dynamické vlastnosti meracích systémov
- fyzikálne princípy snímačov, aplikácie snímačov v automatizácii
- metódy merania vybraných technických veličín
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Balátě, J. : Automatické řízení. Praha: Nakladatelství BEN, 2003, 654 s. ISBN 80-7300-020-2.
Belavý, C.: Základy automatizácie a merania. - 1. vyd. - Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012. - 183 s. - ISBN 978-80-227-3839-2
Dorf, R. C., Bishop, R.: Modern Control Systems (12th ed.). Prentice-Hall, New Jersey, 2011
Chudý, V., Palenčár, R., Kureková, E., Halaj, M.: Meranie technických veličín. STU Bratislava, 2000, ISBN 80-446-5826
Vítečková, M., Víteček, A.: Základy automatické regulace. VŠB-TU Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1924-2

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 361

ABCDEFX
26,3 %25,2 %28,5 %16,1 %3,9 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Cyril Belavý, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Petra Kurčová (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Dana Šišmišová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 6. 2019
Schválil: prof. Ing. Cyril Belavý, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 13. 06. 2019.

Typ výstupu: