29. 1. 2020  2:54 Gašpar
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 220201_BDP - Elektrotechnika a elektronika (SjF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 220201_BDP
Názov predmetu: Elektrotechnika a elektronika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
40 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: strojárske technológie a materiály - bakalársky (povinný), 5. semester
aplikovaná mechanika a mechatronika - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
aplikovaná mechanika a mechatronika (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
automatizácia a informatizácia strojov a procesov - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
automobily a mobilné pracovné stroje - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
energetické stroje a zariadenia - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
environmentálna výrobná technika - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
meranie a manažérstvo kvality v strojárstve - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
technika ochrany životného prostredia - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Skúška
 
Výsledky vzdelávania:
Poskytnúť poznatky zo základov elektrotechniky, riešenia elektrických obvodov, magnetických polí, striedavých obvodov, elektrických meraniach, základov elektroniky, točivých, netočivých strojov, výrobe a rozvode elektrickej energie.
 
Stručná osnova predmetu:
Poskytnúť znalosti základov elektrotechniky, elektrických obvodov, riešenie magnetických polí, striedavých obvodov, elektrických meraní, základy elektroniky, točivé, netočivé motory, výroba rozvod a využitie elektrickej energie.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1557

ABCDEFX
14,7 %19,7 %27,8 %17,9 %17,9 %2,0 %
Vyučujúci: Ing. Dana Šišmišová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Ján Vlnka, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 6. 2019
Schválil: doc. Ing. Ján Vlnka, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 13. 06. 2019.

Typ výstupu: