20. 11. 2019  13:00 Félix
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 270309_BDP - Integrované manažérske systémy (SjF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 270309_BDP
Názov predmetu: Integrované manažérske systémy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
20 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná mechanika a mechatronika - bakalársky (povinný), 5. semester
aplikovaná mechanika a mechatronika (v anglickom jazyku) - bakalársky (povinný), 5. semester
automatizácia a informatizácia strojov a procesov - bakalársky (povinný), 5. semester
automobily a mobilné pracovné stroje - bakalársky (povinný), 5. semester
energetické stroje a zariadenia - bakalársky (povinný), 5. semester
environmentálna výrobná technika - bakalársky (povinný), 5. semester
meranie a manažérstvo kvality v strojárstve - bakalársky (povinný), 5. semester
strojárske technológie a materiály - bakalársky (povinný), 5. semester
technika ochrany životného prostredia - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
priebežné riešenie úloh
 
Výsledky vzdelávania:
Študent sa oboznámi s novými trendmi v riadení organizácií a manažérskych prístupoch pri zavádzaní manažérskych systémov. Dôraz je kladený na prepojenie (integráciu) a vzájomné súvislosti medzi jednotlivými pod/systémami, a to predovšetkým: systému manažérstva kvality, systému environmentálneho manažérstva, systému bezpečnosti práce a ochrany zdravia, systému riadenia ľudských zdrojov a pod.
 
Stručná osnova predmetu:
Manažérske systémy v organizáciách
Úvod do manažérstva kvality.
Úvod do systémov manažérstva kvality
Úvod do systémov environmentálneho manažérstva
Úvod do systému bezpečnosti a ochrany zdravia
Systém riadenia ľudských zdrojov
Integrovaný manažérsky systém
Možnosti integrácie systémov a predpoklady úspešnosti
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PAULOVÁ, I. -- HEKELOVÁ, E. -- ŠATANOVÁ, A. -- ŠALGOVIČOVÁ, J. Metódy zlepšovania efektívnosti a účinnosti TQM. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 304 s. ISBN 978-80-227-2857-7.
HEKELOVÁ, E. TQM komplexné manažérstvo kvality. Bratislava : FX s.r.o., 2008. 94 s. ISBN 978-80-89313-14-3.
HEKELOVÁ, E. -- VIRČÍKOVÁ, E. -- HRUBEC, J. Integrovaný manažérsky systém. Nitra: SPU, 2009. 542 s. ISBN 978-80-552-0231-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 675

ABCDEFX
8,6 %21,8 %34,2 %25,3 %10,1 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Juraj Beniak, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Edita Hekelová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Peter Križan, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 6. 2019
Schválil: prof. Ing. Edita Hekelová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 13. 06. 2019.

Typ výstupu: