14. 11. 2019  5:05 Irma
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 220533_IDP - Identifikácia sústav (SjF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 220533_IDP
Názov predmetu: Identifikácia sústav
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
40 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia a informatizácia strojov a procesov - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú tri písomné previerky po 20 bodoch. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 55 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 50 bodov, na hodnotenie C najmenej 45 bodov, na hodnotenie D najmenej 39 bodov a na hodnotenie E najmenej 34 bodov.
Predmet končí skúškou, ktorá pozostáva z písomnej a ústnej skúšky s celkovým počtom bodov 30. Na získanie hodnotenia A zo skúšky je potrebné získať najmenej 28 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 25 bodov, na hodnotenie C najmenej 23 bodov, na hodnotenie D najmenej 20 bodov a na hodnotenie E najmenej 17 bodov.
Výsledné hodnotenie predmetu je 0,5 krát súčet bodov z písomných previerok + body skúšky. Na získanie celkového hodnotenia A je potrebné získať najmenej 55 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 50 bodov, na hodnotenie C najmenej 45 bodov, na hodnotenie D najmenej 39 bodov a na hodnotenie E najmenej 34 bodov.
Kredity nebudú udelené študentovi, ktorého súčet bodov z písomných previerok počas semestra je menší ako 25.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné poznatky z oblasti moderných metód modelovania dynamických systémov, odhadu stavu a parametrov pre účely návrhu riadiacich algoritmov. Pochopí princípy tvorby modelov na báze matematicko-fyzikálnej analýzy a na báze experimentu. Zoznámi sa s modernými metódami priebežnej identifikácie dynamických systémov so zameraním na lineárne i nelineárne systémy a na časovo premenlivé systémy.
 
Stručná osnova predmetu:
- Ciele identifikácie a modelovania technických systémov, základné prístupy. Analytické metódy a experimentálna identifikácia, matematicko-fyzikálna analýza, vstupné testovacie signály.
- Metódy prechodovej a frekvenčnej analýzy. Strejcova, Radkeho, Hudzovičova a Pronyho metódy.
- Korelačné a spektrálne metódy, stacionárne náhodné procesy, Wiener-Hopfhova rovnica. Identifikácia impulzovej a frekvenčnej odozvy lineárneho systému, spektrálne metódy.
- Regresné metódy a odhad parametrov metódou najmenších štvorcov. Odhad parametrov stochastickej diferenčnej rovnice, modelovanie a filtrácia stochastickej zložky.
- Metódy priebežnej identifikácie dynamických systémov, ich konvergencia a robustnosť. Identifikácia časovo premenlivých systémov, popis nelineárnych systémov stromom modelov.
- Identifikácia stavových modelov. Optimálna lineárna filtrácia, Wienerov a Kálmanov filter.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ROHAĽ-ILKIV, B. Identifikácia sústav. Bratislava: STU, 1989. 169 s.

Odporúčaná:
Ljung, L.: System identification, Theory for user. Prentice-Hall 1997

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 186

ABCDEFX
21,5 %23,7 %24,2 %18,3 %12,3 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Martin Gulan, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 8. 7. 2019
Schválil: doc. Ing. Martin Gulan, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 08. 07. 2019.

Typ výstupu: