11. 12. 2019  14:38 Hilda
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 260503_IDP - Počítačová dynamika tekutín (SjF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 260503_IDP
Názov predmetu: Počítačová dynamika tekutín
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
50 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: energetické stroje a zariadenia - inžiniersky (povinný), 1. semester
aplikovaná mechanika a mechatronika - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
automatizácia a informatizácia strojov a procesov - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
automobily a mobilné pracovné stroje - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
environmentálna výrobná technika - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
chemické a potravinárske stroje a zariadenia - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
meranie a skúšobníctvo - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
strojárske technológie a materiály - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
výrobné systémy a manažérstvo kvality - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent získa kredity, ak v rámci cvičení získa z maximálne 20 bodov minimálne 10 bodov, ďalších maximálne 80 bodov získa študent počas skúšky. Súčet získaných bodov zo skúšky a cvičení musí byť minimálne 56. Skúška pozostáva z ústnej a písomnej časti. Maximálne 20 bodov v rámci cvičení získa študent na základe vyriešených a odovzdaných zadaní
 
Výsledky vzdelávania:
Schopnosť používať metódy CFD pre stavbu energetických strojov a zariadení
 
Stručná osnova predmetu:
Fyzikálne a matematické základy

Navier-Stokesove rovnice CFD

Formulácia pre počítačové riešenie

Metódy riešenia

Aplikácie
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MOLNÁR, V. Počítačová dynamika tekutín. Bratislava: STU, 2011. 464 s. ISBN 978-80-8106-048-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 282

ABCDEFX
21,6 %17,0 %18,8 %16,3 %25,2 %1,1 %
Vyučujúci: doc. Ing. Branislav Knížat, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Marek Mlkvik, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 6. 2019
Schválil: doc. Ing. Branislav Knížat, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 13. 06. 2019.

Typ výstupu: