15. 12. 2019  11:53 Ivica
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 220511_IDP - Teória automatického riadenia I (SjF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 220511_IDP
Názov predmetu: Teória automatického riadenia I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
50 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia a informatizácia strojov a procesov - inžiniersky (povinný), 1. semester
aplikovaná mechanika a mechatronika - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
automobily a mobilné pracovné stroje - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
energetické stroje a zariadenia - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
environmentálna výrobná technika - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
chemické a potravinárske stroje a zariadenia - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
meranie a skúšobníctvo - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
strojárske technológie a materiály - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
výrobné systémy a manažérstvo kvality - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú tri písomné previerky po 20 bodoch. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 55 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 50 bodov, na hodnotenie C najmenej 45 bodov, na hodnotenie D najmenej 39 bodov a na hodnotenie E najmenej 34 bodov.
Predmet končí skúškou, ktorá pozostáva z písomnej a ústnej skúšky s celkovým počtom bodov 30. Na získanie hodnotenia A zo skúšky je potrebné získať najmenej 28 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 25 bodov, na hodnotenie C najmenej 23 bodov, na hodnotenie D najmenej 20 bodov a na hodnotenie E najmenej 17 bodov.
Výsledné hodnotenie predmetu je 0,5 krát súčet bodov z písomných previerok + počet bodov zo skúšky. Na získanie celkového hodnotenia A je potrebné získať najmenej 55 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 50 bodov, na hodnotenie C najmenej 45 bodov, na hodnotenie D najmenej 39 bodov a na hodnotenie E najmenej 34 bodov.
Kredity nebudú udelené študentovi, ktorého súčet bodov z písomných previerok počas semestra je menší ako 25.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa hlboké vedomosti zo základov teórie riadenia spojitých sústav pri vonkajšom aj vnútornom opise riadených systémov. Oboznámi sa s integrálnymi transformáciami, prenosovými funkciami, stavovou reprezentáciou, algebrou prenosov, spätnoväzbovými obvodmi regulácie a riadenia. Pochopí princípy stability a kvality riadenia a návrh systémov riadenia. Zoznámi sa s možnosťami softvérovej podpory pre návrh systémov riadenia s rozloženými parametrami v prostredí MATLAB & Simulink.
 
Stručná osnova predmetu:
- Lineárne systémy, základné vlastnosti, matematický opis.
- Analytické a experimentálne metódy identifikácie.
- Klasifikácia systémov, charakteristiky základných typov.
- Jednoduché obvody automatického riadenia, stabilita a syntéza riadiacich obvodov.
- Rozvetvené riadiace obvody, mnohorozmerné systémy riadenia.
- Nelineárne systémy, metódy a prostriedky simulácie procesov riadenia -- MATLAB-Simulink.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BALÁTĚ, J. Automatické řízení. Praha: BEN Praha, 2004. 654 s. ISBN 80-7300-148-9.
NAEINI, A. -- POWELL, D. -- FRANKLIN, G. Feedback Control of Dynamic Systems. New York - London - Heidelberg: Prentice Hall, 2006. 910 s. ISBN 80-7300-148-9.
TEWARI, A. Modern Control Design with MATLAB and Simulink. San Francisco: John Wiley & Sons, 2005. 502 s. ISBN 80-7300-148-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 316

ABCDEFX
24,7 %29,4 %19,0 %16,1 %10,8 %0 %
Vyučujúci: Ing. Lukáš Bartalský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Cyril Belavý, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 6. 2019
Schválil: prof. Ing. Cyril Belavý, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 13. 06. 2019.

Typ výstupu: