20. 11. 2019  13:36 Félix
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 270505_IDP - Výrobné stroje a zariadenia (SjF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 270505_IDP
Názov predmetu: Výrobné stroje a zariadenia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
50 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: environmentálna výrobná technika - inžiniersky (povinný), 1. semester
aplikovaná mechanika a mechatronika - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
automatizácia a informatizácia strojov a procesov - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
automobily a mobilné pracovné stroje - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
energetické stroje a zariadenia - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
chemické a potravinárske stroje a zariadenia - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
meranie a skúšobníctvo - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
strojárske technológie a materiály - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
výrobné systémy a manažérstvo kvality - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
riešenie zadaných úloh, semestrálna práca
 
Výsledky vzdelávania:
Získať základné vedomosti o výrobnej technike, schopnosť triediť najmä obrábacie a tvárniace stroje, získať zručnosť s programovaním CNC systémov. Poznať konštrukčné koncepcie strojov, zariadení a komplexov ako aj ich definitívnu prevádzku. Riešiť konštrukčné uzly a časti výrobnej techniky. Matematický optimalizovať a verifikovať uzly pri zadaných technických podmienkach.
 
Stručná osnova predmetu:
Základné typy výrobných strojov
Význam obrábacích strojov v globálnej ekonomike. Historický vývoj, systematická klasifikácia skupín obrábacích a tvárniacich strojov
Všeobecné požiadavky na kvalitu obrábacích strojov, (presnosť práce výrobnosť, ...)
Technologické parametre, skupinová technológia, platformy strojov, ekonomická efektívnosť strojov,
Základné výpočty konštrukčných uzlov strojov (vretenník, rám stroja, ...)
Stroje s definovanou reznou hranou nástroja, stroje s nedefinovanou reznou hranou nástroja, stroje nekonvenčných technológií, jednoúčelové stroje, príslušenstvo strojov.
Monitorovacie procesy výrobnej techniky. Kvalita produkcie
Environmentálne požiadavky na prevádzku výrobnej techniky.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
JAVORČÍK, L. -- POLÁČEK, J. Konštrukčné cvičenia z výrobných strojov: Návody na cvičenia. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1990. 221 s. ISBN 80-227-0294-3.
JAVORČÍK, L. -- VELÍŠEK, K. -- GEYER, V. Obrábacie stroje: Základy teórie a konštrukčnej koncepcie. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1989. 520 s. ISBN 80-227-0010-X.
Dubbel: Inženýrská příručka pro stavbu strojů: I. Praha : SNTL, 1961. 911 s.
Dubbel: Inženýrská příručka pro stavbu strojů: II. Praha : SNTL, 1961. 947 s.
Dubbel: Taschenbuch für Maschinenbau. Berlin : Springer Verlag, 1990. ISBN 3-540-52381-2.
Dubbel Taschenbuch für den Maschinenbau. Berlin : Springer Verlag, 1990. 1726 s. ISBN 3-540-52381-2.
MAREK, J. Konstrukce CNC obráběcích stroju. Praha: MM publishing, 2010. 420 s. ISBN 978-80-254-7980-3.
DEMEČ, P. Demeč, P.: Automatizácia výrobných strojov . Košice: Edícia študijnej literatúry CI Strojnícka fakulta TU v Košiciach, 2007. 210 s. ISBN 978-80-8073-817-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
áno
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 285

ABCDEFX
31,6 %21,1 %18,9 %15,8 %9,8 %2,8 %
Vyučujúci: doc. Ing. Juraj Beniak, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Peter Križan, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Miloš Matúš, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 6. 2019
Schválil: Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 13. 06. 2019.

Typ výstupu: