28. 9. 2020  12:09 Václav
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 284511_IDP - Telesná výchova a šport (SjF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
284511_IDP
Názov predmetu:
Telesná výchova a šport
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
20 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 1
 
Odporúčaný semester/trimester:
aplikovaná mechanika a mechatronika - inžiniersky (výberový), 2. semester
automatizácia a informatizácia strojov a procesov - inžiniersky (výberový), 2. semester
automobily a mobilné pracovné stroje - inžiniersky (výberový), 2. semester
energetické stroje a zariadenia - inžiniersky (výberový), 2. semester
environmentálna výrobná technika - inžiniersky (výberový), 2. semester
chemické a potravinárske stroje a zariadenia - inžiniersky (výberový), 2. semester
meranie a skúšobníctvo - inžiniersky (výberový), 2. semester
strojárske technológie a materiály - inžiniersky (výberový), 2. semester
výrobné systémy a manažérstvo kvality - inžiniersky (výberový), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Diagnostika a hodnotenie zdravotného stavu, telesného, funkčného rozvoja a pohybovej výkonnosti
 
Výsledky vzdelávania:
Dosiahnuť " optimálny pohybový výkon " , pochopenie významu celoživotnej pohybovej aktivity ako kľúčového faktoru zdravia , vzdelania, pracovnej výkonnosti.
 
Stručná osnova predmetu:
Nácvik a zdokonaľovanie:
• techniky, taktiky činností vybraných tradičných, netradičných a novovznikajúcich športov, ich uplatnenie v športovej praxi, pravidlá, teória
• techniky plaveckých spôsobov kraul, znak, prsia, motýlik, záchrana topiaceho, dopomoc, prvá pomoc, ich uplatnenie v praxi, teória

• Rozvoj kondičných a koordinačných schopností
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
CEPKOVÁ, A. Aerobný fitnes a jeho vplyv na telesný rozvoj študentiek SjF STU v Bratislave. In 50 rokov katedier a ústavov telesnej výchovy a športu na vysokých školách a univerzitách. 50 Years of Departments and Institutes of Physical Education at the Universities: Zborník referátov. Bratislava : STU v Bratislave, 2002, s. 36--39. ISBN 80-227-1689-8.
CEPKOVÁ, A. Analýza účasti slovenských reprezentantov na Svetovej letnej univerziáde v Kazani 2013. In Akademický šport 2013 = Academic sports 2013 [elektronický zdroj]: zborník vedeckých prác na CD nosiči. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2013, s. 18--25. ISBN 978-80-552-1080-3.
CEPKOVÁ, A. Assess the state of posture, physical fitness and mental health of student of the university. In MILANOVIČ, D. -- SPORIŠ, G. Integrative power of kinesiology. Proceedings Book: 6th international scientific conference on kinesioloogy. Opatija, Croatia, September 8-11, 2011. Zagreb : University of Zagreb, 2011, s. 338--342. ISBN 978-953-317-013-8.
CEPKOVÁ, A. Assess the state of posture, physical fitness and physical development of students of the university. In STOJIĽKOVIČ, S. Physical activity for everyone: Book of abstracts of International scientific conference. Belgrade, December 10-11, 2010. Beograd : Faculty of Sport and Physical Education, 2010, s. 179. ISBN 978-86-80255-70-5.
CEPKOVÁ, A. Dynamika zmien stavov somatických a motorických ukazovateľov študentiek SjF STU. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy: Kinantropologické dny MUDr.V. Soulka. - Hradec Králové 12.-13. 9. 2006. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2006, s. 36--40.
UVÁČEK, M. -- CEPKOVÁ, A. Evaluation of gaem performance in beach volleyball dependency levels attack from level of quality recording. In MILANOVIČ, D. -- SPORIŠ, G. Integrative power of kinesiology. Proceedings Book: 6th international scientific conference on kinesioloogy. Opatija, Croatia, September 8-11, 2011. Zagreb : University of Zagreb, 2011, s. 576. ISBN 978-953-317-013-8.
CEPKOVÁ, A. Evaluation of spinal posture at athletes and non athletes women. In ZVONAŘ, M. Sport and quality of life 2013: book of abstracts. 9th International conference . Brno, 7.-8. 11. 2013. Brno : Masarykova univerzita, 2013, s. 45. ISBN 978-80-210-6439-3.
CEPKOVÁ, A. Funkčná zdatnosť a telesný rozvoj študentov Strojníckej fakulty STU v Bratislave. In Sport a kvalita života 2008. Sport and Quality of Life 2008: Soubor referátů z mezinárodní konference konané 6. a 7. listopadu 2008, Brno, ČR. Brno : Masarykova univerzita, 2008, ISBN 978-80-210-4716-7.
CEPKOVÁ, A. Hodnotenie držania tela volejbalistiek. In Akademický šport 2013 = Academic sports 2013 [elektronický zdroj]: zborník vedeckých prác na CD nosiči. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2013, s. 12--17. ISBN 978-80-552-1080-3.
UVÁČEK, M. -- CEPKOVÁ, A. Hodnotenie postury volejbalistiek a študentiek vysokých škôl bez pravidelnej pohybovej činnosti s použitím zariadenia spinálna myš. In CEPKOVÁ, A. Od výskumu k praxi [elektronický zdroj]: 18. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie o športe. Bratislava, 5.-6.12. 2013. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013, s. 320--326. ISBN 978-80-227-4086-9.
CEPKOVÁ, A. Muskulárny fitnes, ako prostriedok rozvoja telesného rozvoja študentiek Strojníckej fakulty STU Bratislava. In 50 rokov vysokoškolskej telesnej výchovy a športu na Slovensku: Zborník. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2002, s. 20--23. ISBN 80-223-1774-8.
CEPKOVÁ, A. Muskulárny fitnes, prostriedok rozvoja telesnej zdatnosti študentiek Strojníckej fakulty Bratislava. In Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu : soubor referátů ze semináře pořádaného 15.11.2002 na Fakultě sportovních studií MU v Brně. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2003, ISBN 80-210-3099-2.
CEPKOVÁ, A. Pôsobenie kondičného posilňovania na zmeny stavov telesného a funkčného rozvoja študentov SjF STU. In Reakcia, adaptácia a zmeny študentov na rozličné formy pohybového zaťaženia: Bratislava, 29.11. 2006. 1. vyd. Bratislava : STU v Bratislave, 2006, s. 28--32. ISBN 80-227-2533-1.
CEPKOVÁ, A. Postura a psychická zdatnosť študentov univerzity. In CEPKOVÁ, A. Optimalizácia zaťaženia v telesnej výchove a športe [elektronický zdroj]: Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Bratislava, 5.5. 2011. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2011, ISBN 978-80-227-3499-8.
CEPKOVÁ, A. Stav telesného a funkčného rozvoja študentiek vysokej školy. In Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách: Medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 70.výr. STU a 55. výr. katedier a ústavov telesnej výchovy a športu na Slovensku. - Bratislava /Slovenská republika/, 27.-28. 9. 2007. 1. vyd. Bratislava : STU v Bratislave, 2007, s. 58--61. ISBN 978-80-227-2728-0.
CEPKOVÁ, A. -- HONZ, O. Telesný rozvoj a telesná zdatnosť vo vzťahu k posture u študentov univerzity. In CEPKOVÁ, A. -- HORVÁT, M. Od výskumu k praxi v športe: zborník vedeckých prác. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012, s. 49--53. ISBN 978-80-227-3854-5.
ZEMKOVÁ, E. -- CEPKOVÁ, A. -- POTOČÁROVÁ, L. -- HAMAR, D. The effect of 8-week instability agility training on sensorimotor performance in untrained subjects. In European College of Sport Science. Book of abstracts: 14th annual conference. Oslo, Norway, June 24-27, 2009. Oslo : Norwegian School of Sport Science, 2009, s. 617. ISBN 978-82-502-0420-1.
CEPKOVÁ, A. Zdravotná telesná výchova. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013. 103 s. ISBN 978-80-227-4050-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 167

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci:
Mgr. Alena Cepková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Oto Honz, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Marián Uvaček, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Ján Žiška, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
13. 6. 2019
Schválil:
Mgr. Alena Cepková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 13. 06. 2019.

Typ výstupu: