13. 8. 2020  23:05 Ľubomír
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 220519_IDP - Teória modelovania, experiment a signal processing (SjF - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
220519_IDP
Názov predmetu:
Teória modelovania, experiment a signal processing
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
30 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná mechanika a mechatronika - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú tri písomné previerky po 20 bodoch. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 55 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 50 bodov, na hodnotenie C najmenej 45 bodov, na hodnotenie D najmenej 39 bodov a na hodnotenie E najmenej 34 bodov.
Predmet končí skúškou, ktorá pozostáva z písomnej a ústnej skúšky s celkovým počtom bodov 30. Na získanie hodnotenia A zo skúšky je potrebné získať najmenej 28 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 25 bodov, na hodnotenie C najmenej 23 bodov, na hodnotenie D najmenej 20 bodov a na hodnotenie E najmenej 17 bodov.
Výsledné hodnotenie predmetu je 0,5 krát súčet bodov z písomných previerok + počet bodov zo skúšky. Na získanie celkového hodnotenia A je potrebné získať najmenej 55 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 50 bodov, na hodnotenie C najmenej 45 bodov, na hodnotenie D najmenej 39 bodov a na hodnotenie E najmenej 34 bodov.
Kredity nebudú udelené študentovi, ktorého súčet bodov z písomných previerok počas semestra je menší ako 25.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa poznatky z teórie modelovania, teórie experimentu a teórie signálov. Pochopí princípy tvorby modelov, zásady návrhu experimentov a ich vyhodnocovania. Zoznámi sa s frekvenčnou, korelačnou a spektrálnou analýzou signálov, a s jej uplatnením v mechatronických aplikáciach.
 
Stručná osnova predmetu:
Základy teórie modelovania a tvorby matematických modelov. Experimetálne prístupy a matematicko fyzikálne analýza.

Signály, základné definície, harmonické, periodické, energetické a náhodné signály. Charakteristiky signálov, spojité a diskrétne signály. Transformácie.

Základy návrhu experimentu, regresné modely, modely analýzy rozptylu. Zásady a postupy vyhodnocovania meraní.

Frekvenčná analýza signálov a sústav, rýchla Fourierova transformácia.

Korelačná a spektrálna analýza signálov a sústav.

Filtrácia signálov, zásady návrhu filtrov v spojitej a diskrétnej oblasti.
Úvod do experimentálnej modálnej analýzy.

 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
NEVŘIVA, P. Analýza signálu a soustav. Praha: BEN, 2000.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 13

A
B
C
D
E
FX
23,1 %
15,4 %
61,5 %
0 %
0 %
0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Martin Gulan, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
8. 7. 2019
Schválil:
doc. Ing. Martin Gulan, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 08. 07. 2019.

Typ výstupu: