Course syllabus 210508_IDP - Biomechanical aspects of machine operation (FME - WS 2019/2020)Help


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 210508_IDP
Názov predmetu: Biomechanické aspekty prevádzky strojov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná mechanika a mechatronika - inžiniersky (výberový), 1. semester
automatizácia a informatizácia strojov a procesov - inžiniersky (výberový), 1. semester
automobily a mobilné pracovné stroje - inžiniersky (výberový), 1. semester
energetické stroje a zariadenia - inžiniersky (výberový), 1. semester
environmentálna výrobná technika - inžiniersky (výberový), 1. semester
chemické a potravinárske stroje a zariadenia - inžiniersky (výberový), 1. semester
meranie a skúšobníctvo - inžiniersky (výberový), 1. semester
strojárske technológie a materiály - inžiniersky (výberový), 1. semester
výrobné systémy a manažérstvo kvality - inžiniersky (výberový), 1. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 11

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: Ing. Jana Harakaľová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Vladimír Chmelko, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 6. 2019
Schválil: doc. Ing. Vladimír Chmelko, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 13. 06. 2019.

Type of output: